Open 20house header

Tiragalo ya ntlo ye e buletšwego go aga pukuntšu: Janaware 2018


Ka nako ya sehla sa maikhutšo, re bile le tiragalo ya moswananoši ya ntlo ye buletšwego go aga pukuntšu ye phelago ya Oxford ya Sesotho sa Leboa. 

E bile nako ya boipshino ka ge ke bile le sehlopha sa baswa go tlo thuša go aga pukuntšu gore e gatele pele. Re kgonne go kgoboketša mareo a go ka lekana a 340 ka matšatši a mane. Mongwe le mongwe wa bona o ile a fiwa tlhaka ya alfabete gore a nyake mantšu ao a hlokegago ka go pukuntšu ya rena. E bile nako ye bose ya bohlagahlaga ka ge ba ile ba tsena fase le go thušana mo go kgonegago ka diphetolelo go Seisemane le go hlama mafoko. Le wena o ka re bulela ntlo ya gago go tlo ipshina ka mokgwa wo wa ditšithale wa go tsenya mareo ka pukuntšung ya onlaene. Ekwa ge ba ipolela le go itheta ba re:


Mahlatse: Se ke bohlagahlaga! Go be go kgahliša kudu go hlama mantšu, go nyaka phetolelo le go ngwala mafoko a sepelelanago le lentšu leo. Ke tlhotlo e kgolo kudu go hlama mafoko ka Sesotho sa Leboa gape le a go sepelelana lona ka Seisemane. Ke ile go tšwela pele go dira se ka ge ke ithutile tše dintši. Ke be ke nepišitše go mareo a go thoma ‘D’ gomme lentšu la ka la mmamotatwa ke 'Dikwankwetla'. 


Matete: Ke moithuti wa Kreiti wa 8 kua sekolong se phagamego sa Taxila gomme se ke monyetla o mogolo wa go ithuta leleme la gešo la Sesotho sa Leboa le go fihlelela mareo gabonolo onlaene ka pukuntšu ye. Ke tsentše mareo a 27 a tlhaka ya go thoma ka 'L' gape lentšu la ka la mmamoratwa ke 'LETHAOLANA' 


Manyaume: Joo! Ga go bonolo go tsenya mareo ka pukuntšung ye. O ithuta dilo tše dintši le go oketša tlotlontšu ya gago ya Sesotho sa Leboa. Ke thabile kudu go ba le seabe go ageng ga pukuntšu ye. Ke be ke tsenya mareo a go thoma ka ‘M’ a 31 gomme lentšu la ka la mmamoratwa ke 'MMAMOLATELA' 


Lebogang: Ke moithuti wa Kreiti 9 gomme ke katana kudu ka leleme la Sesotho sa Leboa ka ge ke be dira isiZulu sekolong sa phoraemari ya tlase. Pukuntšu ye e nthuša go ithuta leleme le gabonolo ka ge ke tla kgona go tsena onlaene ka nyaka lentšu le tlhalošo ya lona le ka Seisemane. Ke tsentše mantšu a 25 a go thoma ka 'L' ka pukuntšung gomme lentšu la ka la mamoratwa ke 'LETSWIDI' 


Mooketsi: Ga se moraloko go tsenya mareo ka pukuntšung ka ge o swanelwa ke go dira dinyakišišo le go lekola ge eba lentšu leo ga le gona ka fao. Go ntšere sebaka go kgoboketša mareo a go thoma ka ‘T’ gomme ke kgonne go tsenya a 66 gomme lereo la ka la mmamoratwa ke 'TLAPARALLA'


Kamogelo: Ke bile le nako ya boipshino kudu gomme ke kgonne go tsenya mantšu a 70 ao a thomago ka tlhaka ya 'S' ka pukuntšung ye phelago ya Oxford ya Sesotho sa Leboa. Lentšu la ka le mmamoratwa ke 'SENGANGA' 


Seri: Re ipshinne kudu ka mošongwana woo efela o nyaka o tloga o tsenelela ka gare ga polelo. Re dirišitše dipuku le dintši go ka hwetša mareo ao re a tsentšego ka pukuntšung ya Sesotho sa Leboa ya Oxford. Re thomile ka go ingwadiša gomme seo e be e le maitemogelo a maswa a magolo ao re ithutilego. Ke tsentše mareo a 21 a go thoma ka tlhaka ya ‘P’ gomme lentšu la ka la mmamoratwa ke 'PHULAWATLE'  

Ke tšeo magagešo! Bana ba thari ye ntsho ba e hlabane. Le wena o ka tšea karolo ka go tsenya mantšu ka pukuntšung ye phelago ya Oxford ya Sesotho sa Leboa ka go kgotla fa, goba wa tsenela lekgotla la rena la dipoledišano ka go tsena fa.

See more from Explore