Healthcare banner

Lenaneo la mantšu la tlotlontšu ya tša booki

Naa o ka thuša go tsenya mantšu ao a hlokegago ka go pukuntšu ye phelago ya Sesotho sa Leboa malebana le tlotlontšu ya tša booki

Ge o tseba phetolelo ya lentšu, le kgotle gomme o tsenye phetolelo ka go pukuntšu

Netefatša gore o ingwadiša pele o thoma

nursing
Tsenya lentšu 
outside patient
Tsenya lentšu 
symptoms
Tsenya lentšu
counselling
Tsenya lentšu
diagnosis
Tsenya lentšu
treatment
Tsenya lentšu
alleviation
Tsenya lentšu
facilitation
Tsenya lentšu
healthcare
Tsenya lentšu
specialist
Tsenya lentšu
midwife
Tsenya lentšu
hospitalized patient
Tsenya lentšu
physical causes
Tsenya lentšu
internal bleeding
Tsenya lentšu
anxiety
Tsenya lentšu
respiratory infection
Tsenya lentšu
immobilized patient
Tsenya lentšu
complications
Tsenya lentšu
care plan
Tsenya lentšu
hospitalization
Tsenya lentšu
wheelchair
Tsenya lentšu
nursing care
Tsenya lentšu
anesthetic
Tsenya lentšu
ambulatory care
Tsenya lentšu
agency nurse
Tsenya lentšu
discharge
Tsenya lentšu
cardiac arrest
Tsenya lentšu
critical condition
Tsenya lentšu
emergency unit
Tsenya lentšu
forensic department
Tsenya lentšu
gastrointestinal problem
Tsenya lentšu
geriatric nurse
Tsenya lentšu
military nurse
Tsenya lentšu
neonatal nurses
Tsenya lentšu
epilepsy
Tsenya lentšu
Alzheimer
Tsenya lentšu
sclerosis
Tsenya lentšu
oncology unit
Tsenya lentšu
pediatric nurse
Tsenya lentšu
psychiatric hospital
Tsenya lentšu
transplant institution
Tsenya lentšu
trauma unit
Tsenya lentšu
gynecological treatment
Tsenya lentšu
lactose intolerant Tsenya lentšu
 

See more from Explore