Gabotse1

Ditemošo tša godimo tša go ngwala gabotse


Go na le mehuta ye mentši ya go ngwala go swana le ditaodišo, mangwalo, dipego, dipolelo, diemeile tša mošomo, bjalobjalo. Go na le ditemošo? tše o ka di šomišago go kaonafatša mokgwa wo mongwe le wo mongwe wo o o šomišago wa go ngwala


Sa mathomo o swanetše go tseba gore o ngwalela eng

Ge o thoma go tšea pene o re ke a ngwala, o swanetše go ba o tseba gore o ngwalela eng. Ga go na mohola gore o a ngwala eupša o sa tsebe gore maikemišetšo a gago a go ngwala ke afe. 

Ge o ngwala taodišo goba mošomo wo o lebanego le thuto maikemišetšo a gago ke go romela tshedimošo ye e itšego le go tšweletša dintlha tše di itšego gomme mafelelong a tše ka moka wa tšweletša diphetho. Go fapana le ge o ngwalela pego ya kgwebo ka ge mo o tla nyaka go fa ditigelo tše di itšego tša ditiro. Ge o ngwala lengwalo la dingongorego maikemišetšo a  gago ke go hwetša dipoelo tše di itšego gore bothata bo rarollwe.

Go bohlokwa gore nako le nako ge o ngwala o gopole maikemišetšo a gago gore o se tšwe hlogong ya taba yeo o ngwalago ka yona.


Mokgwa wo o o šomišwago go ngwala 

Mo poledišanong ye nngwe le ye nngwe go na le batho ba ba itlwaetšago ka seo ba se bolelago le ka mokgwa woo ba se bolelago ka gona gore molaetša o fihle go batho bao ba bolelago le bona. Go bohlokwa gore ge o ngwala o šomiše mokgwa woo batho bao o ba ngwalelago ba tla o kwešišago le go o thabela. Mehuta ka moka ya dingwalo e na le mekgwa ya yona ya go ngwala.


Beakanya sengwalo sa gago

Sengwalo se se sa beakanywago ka tshwanelo se swana le ntlo ye e se nago polane. Sengwalo sa mohuta wo se a hlakahlakana. Gore molaetša o fihlele batho bao o ba ngwalelago gabotse, ditaba tša gago di swanetše go beakanywa ka tshwanelo le ka sebopego sa maleba.


Kgonthiša gore o ngwalela babadi e sego go ingwalela

Maikemišetšo a mongwadi  yo mongwe le  yo mongwe ke gore dikgopolo le tshedimošo tša gagwe di fihlelele batho ba bangwe. Nako le nako ge o ngwala o gopole gore lebaka la gago le legolo la go ngwala ke lefe. Nako ye nngwe o ka fela o lekega gomme wa ngwala tshedimošo yeo e lego bohlokwa go wena . Ka go dira seo o tla ba o senya nako ya gago le ya batho ka moka ka ge e ka se be le mohola.


Go bohlokwa go hlahla babadi ba gago

Lebaka la go re o ngwale ke go fihliša maolaetša go babadi. Ka moo go bohlokwa gore o ba hlahle gore ba kgone go bona ka moo dikarolo di tsenelenago ka gona. Mongwadi wa mmakgonthe o latelanya mafoko a gagwe le ditemana. Go bohlokwa go šomiša mantšu a go swana le ‘ka tsela yeo’ goba ‘le ge go le bjalo’ ge o rulaganya polelo ya gago.>>Bala dikeletšo tše dingwe ka go ngwala, popopolelo, le tirišo go tšwa go Dipukuntšu tše Phelago tša Oxford>>


See more from Explore