Ditlhahli tša leloko

O amogetšwe mo go Dipukuntšu tša Oxford, lefelo la gago sa gore o be le kabelo mo go didirišwa tša leleme tša ditšithale, o abelane ka ditebeledišišo tša gago le dikgopolo le barati ba leleme ba geno, le go hwetša dikarabo tša dipotšišo tša gago.

Ka Ga Dipukuntšu Tša Oxford

Re go hlohleletša go romela ditsenywa tše diswa le diphetolelo go aga pukuntšu. O ka botšiša dipotšišo ka ga mantšu le diphetolelo, le go araba dipotšišo tšeo di rometšwego. O ka ahlaahla dikgopolo tša gago ka ga polelo le mantšu, gomme wa botšiša ba bangwe ka dikgopolo tša bona. Molaodi wa Leleme ke molaodi wa setšhaba le go ba ntlha ya kgokaganyo. Ba gona fa go thekga tlhabollo ya didirišwa le go netefatša gore dikabelo ka moka le ditshwayotshwayo di obamela tlhahli ye e ngwadilwego faHle elelwa gore Molaodi wa Leleme o tla kgona go araba dipotšišo ka ga diteng le ditirelo tšeo di lego gona saeteng ya Dipukuntšu tša Oxford ka botlalo. Ge eba o na le potšišo ka ga setšeletšwa sa Dipukuntšu tša Oxford goba boingwadišo, goba nyakišišo ka ga setsenywa sa pukuntšu ya rena, hle etela faLetlakala la thušo (hle elelwa: diteng tše di ka Seisemane).

Ka go diriša weposaete ye mo go oxforddictionaries.com (“Weposaete”)  o dumela go obamela Ditlhali tše, gape le letlakala la rena la Pholisi ya Sephiri le Tsebišo ya Semolao yeo e hlalošago mabaka a tšhireletšo ya data ka kakaretšo, ditokelo tša Oxford University Press tša go diriša dingwalwa tšeo di hlotšwego ke modiriši ofe goba ofe le tirišo ya maleba ya saete. Ge o nyaka tokomane ye ka leleme le lengwe, hle ikgokaganye le rena. 


Maitshwaro

Re amogela dikabelo go tšwa go diboledi ka moka. Maitshwaro a latelago a ka se dumelelwe mo go thomelo efe goba efe, tshwayotshwayo, goba kabelo mo go Weposaete:

 • Maitshwaro afe goba afe go maloko a mangwe goba baeti ba Weposaete (le dikarolwana tša yona) ao a ka bonago e le bonganga goba maroga.
 • Tirišo ya polelo ya maroga goba ya lenyatšo (ntle le kamano ya poledišano ya go amana le nyakišišo ka leleme leo).
 • Thomelo efe goba efe ya mokgwa wa tša thekišo, kgodišo, goba go rekiša setšweletšwa le ditirelo (ge e se fela e le tšišinyo yeo e kgopetšego ke leloko le lengwe).
 • Thogako (“go nyatša ka boomo goba go rumulana ka thomelo ya onlaeneng ka maikemišetšo a go befediša moto yo mongwe goba go hlotal karabo ya pefelo go bona”).
 • Dihlogotaba tšeo di sa amanego le polelo le mantšu.
 • Dingwalwa tšeo di sego molaong, tša go tšhošetša, tshwenya, go se hlomphe, nyatša, rogana,nyefola, bofora, radia, bomenetša, tša go ba le ditlhalošo tša ponagalo goba dithalwa goba ditaetšo tša ditiro tša thobalano (go akaretšwa eupša re sa hlokomologe polelo ya thobalano ya mokgwa wa ntswa goba matšhošetši ao a lebišitšwego go motho yo mongwe goba sehlopha sa batho), go šhwahlela ka sephiring sa motho yo mongwe goba lehloyo.
 • Dingwalwa tšeo di nago le goba di hlohleletšago boitshwaro bjo bo bonwago bjalo ka molato wa bosenyi goba o bo ka tlišago tatofatso ya semolao.
 • Dingwalwa tšeo di nago le baerase, spayewere, goba diteng tša kotsi, papatšo ya mohuta ofe goba ofe, goba ditaetšo tša maaka goba tša go lahletša ntlha ya mathomo goba setatamente.
 • Tshedimošo ya maaka ka boomo goba ya go lahletša.
 • holder.Dingwalwa tšeo di šireleditšwego ke tokelo ya ngwalollo, goba boingwadišo goba dithoto tša monagano, ntle le go hwetša tumelelo go ba tokelo ya boingwadišo goba ya dithoto tša monagano tše dingwe.
 • Tshedimošo efe goba efe ya go ka kweša bohloko, ya motho, boingwadišo goba ya sephiri ya gago goba ba bangwe ka ditshwayotshwayong tša gago.


Tlhahlobo
Re beelathokoditokelo tša go hlokomeladithomelo ka moka mo go Weposaete tša eng goba eng yeo e ka tshelagodithahli tše, ka fao, dithomelo tše dingwe di ka romelwa go hlahlobiwa,pele di ka phatlalatšwa gomme, ka fao, go ka ba le tiego ya gore thomelo e sebonagale mo go Weposaete.


Re beelathokotokelo ya go thibelantle le temošo goba poledišano modiriši ofegobaofe yo a saobamelegoditlhahli tše, le go tloša dithomelo tša go feta ka moka le dikabelo.

Nepagalo le botshepegi
Re kgopela goe o se ikemele gampe profaeleng ya gago. Ke pholisi ya Oxford ya gore maloko a boledišane ka go diriša maina a nnete, ka lebaka la maikarabelo le go ba phatlalatša.

Diteng tše rometšwego ke badiriši di tla bonagala pele bjalo ka ‘dikabelo tša modiriši’, gomme di tla netefatšwa ka morago ke badiriši ba Dipukuntšu tša Oxford goba ba ka gare ba OUP.See more from Explore