Essay 20writingcropped

Go ngwala taodišo ka Sesotho sa Leboa (sekolong le Yunibesithing)


Matseno

Go ngwala taodišo ke mathomomayo a bongwadi bja mmakgonthe. Go ngwala taodišo le go e hlagiša ke mabokgoni a polelo godimo ga mabokgoni a go theeletša le go bolela, go bala le tšhomišo ya polelo. Go bohlokwa go tseba tlhamo ya taodišo go lebeletšwe sebobego sa yona le dinyakwa tšeo di nyakegago boemong bjo bongwe le bjo bongwe.


Sebopego sa taodišo

Ge go ngwalwa taodišo go nyakega matseno, mmele le mafetšo. Matseno a taodišo a tsebiša mmadi ka ga kgwekgwe ya taodišo. Mmele o fa dintlha ka moka tša hlogo ya taodišo. Mafetšo a taodišo ke kakaretšo ya ditaba tšeo a di ngwadilego mo taodišong ya gagwe ka moka. Temana ye nngwe le ye nngwe ya taodišo e swanetše go rwala kgopolo ye tee gomme ditemana ka moka tša taodišo di swanetše go ba le kwano. Lefoko la mathomo la temana gantši ke lona le swerego kgopolokgolo ya temana. Oswanetše go šomiša mafoko a go fapanafapana, ke go re o swanetše go šomiša mafokonolo, mafokofokwana le mafokontši.


O thoma kae ge o ngwala taodišo?

Pele motho a thoma go ngwala taodišo o swanetše go tseba seo a yago go ngwala ka sona, ke go re a kgethe hlogo ya maleba ya taodišo ya gagwe. Monagano wa moithuti o swanetše go dumaduma ka dikgopolo tše dibotse tša go kwagala ge a šetše a tseba go re o ya go ngwala taodišo ya gagwe ka eng. Moithuti o swanetše go kgetha hlogo yeo a e kwešišago. O swanetše go kgoboketša tshedimošo ka ga hlogo ya gagwe ya taodišo.


Go ngwala taodišo ya go goga mahlo

Kgetho ya mantšu e bohlokwa kudu ge go ngwalwa taodišo. Tšhomišo ya mantšu a e be ya maleba gore taodišo e tle e atlege. Tlhamo ya mafoko e swanetše go goga mmadi mahlo gore a tle a tšwele pele go bala. Mmadi a se ke a tla a gakanega ge a re o bala lefoko. Mantšu ao moithuti a a ngwalago e se be ao a tlogo dira gore kgopolokgolo ya lefoko e se tšwelele gabotse.


Tšhomišo ya Polelo

Moithuti o swanetše go šomiša polelo ya go hlweka, ya maleba. O swanetše go gopodišiša dikgopolo tša gagwe ge a ngwala. Seo a se gopotšego la mathomo ga se go re ke seo a swanetšego go se ngwala.


Go badišiša taodišo

Go bohlokwa go-re morutwana a badišiše taodišo ya gagwe pele a ka e fa barutiši gore ba e swaye. Taodišo yeo e sa badišišwago e ka ba le diphošo tša mopeleto le tlotlontšu. Moithuti o swanetše go bala la mathomo, gomme ge a ekwa diphošo a di tloše. A bale taodišo la bobedi go netefatša gore ga e sena diphošo. Ge a feditše go badišiša taodišo a e fe mogwera wa gagwe gore le yena a e bale gomme a mo phošolle.


Mongwalelo wa taodišo

Mengwalelo ya batho ga e swane. Mongwalelo wa motho o tla ka tlhago, ga se selo seo motho a swanetšego go se rutwa. Dilo tša go swana le polelo, mebolelwana, mokgwa wa go ala ditaba le kamantšho ya ditemana ke tšona di dirago gore mengwalelo ya batho e fapane.


Go swaya taodišo

Ge barutiši ba swaya taodišo ba lebelela peakanyo ya dikgopolo; ba lebelela diteng; tšhomišo ya polelo le tlotlontšu; ba lebelela mongwalelo le sebopego sa taodišo. Moithuti o swanetše go ela šedi dilo tše ka ge di le bohlokwa gore a ikgobokeletše meputso ye mekaone.>>Bala dikeletšo tše dingwe ka go ngwala, popopolelo, le tirišo go tšwa go Dipukuntšu tše Phelago tša Oxford>>See more from Explore