Thušo ka Akhaonto ya Gago

Read this in English>>


Morero wa karolo ye ke go araba dipotšišo tše tlwaelegilego ka go ingwadiša, go tsena akhaontong le go diriša akhaonto ya gago.


Go Ingwadiša le Oxford Living Dictionaries

Ge e ba o le modiriši yo mofsa, o swanetše go ingwadiša le Oxford Dictionaries gore o kgone go tsena akhaontong ya gago.
Go ingwadiša ke mahala – go nyakega feela gore o be le aterese ya imeile.
 

Leina la gago la modiriši
  • O ka diriša aterese ya gago ya imeile bjalo ka leina la gago la modiriši.
  • Leina la gago la modiriši le swanetše go ba la moswananoši – o ka se kgone go diriša leina leo modiriši yo mongwe a šetšego a le šomiša.
  • Ge o fetša go bula akhaonto ya gago, leina la gago la modiriši le ka se fetoge.
 

Go dira phini ya gago
  • Ge e ba o le modiriši yo mofsa, o swanetše go dira phini. O ka fetoša phini ya gago go letlakala la akhaonto ya gago.
 
Go šireletša phini
Go šireletša tsebišo ya gago ya Oxford Dictionaries gore e se bonwe ke bohle, re go kgothaletša gore o dire phini e raraganego goba e thata.
  • Phini e raraganego e swanetše go ba le mengwalo e 7 goba go feta, gomme e be le ditlhaka tše dikgolo le tše dinyenyane, maswao, le dipalo, gomme e se ke ya ba le leina la gago goba mantšu ao a tšerwego bokgobapukung bjo itšego.
  • Ge e ba o ingwadiša didirišweng tše itšego tša Inthaneteng tša Oxford, go tla nyakega gore o diriše leina la gago la modiriši le phini ya gago gore o šomiše didirišwa tšeo ka moka.
  • Re kgopela gore phini yeo o e dirišago akhaontong ya gago ya Oxford e fapane le diakhaonto tše dingwe tša gago tša inthaneteng (ka mohlala phini ya gago ya go reka inthaneteng, ya panka, goba ya PayPal).
 

Ge o lebetše phini ya gago
Ge e ba o ka lebala phini ya gago, o tla kgona go e fetoša mo.


Hwetša thušo ya go tsena akhaontong
Kgotla ‘tsena’ bogodimong bja letlakala la mathomong goba tsena akhaontong mo ka go ngwala leina la gago la modiriši le phini ya gago. Ge e ba o se wa tšwa o ingwadiša Wepesaeteng, o tla bona linki yeo e yago mo o ka dirago seo.


Ke lebetše phini ya ka / phini ya ka ga e šome
Phini ya gago e na le ditlhaka tše dikgolo, ka gona hlahloba ge e ba o se wa kgotla CAPS LOCK. Ge e ba o lebetše phini ya gago, o ka kgona go e fetoša mo. Ge o kgotla linki, o tla kgopelwa gore o tsenye aterese ya gago ya imeile bakeng sa akhaonto ya gago, gomme linki ya go fetoša phini e tla romelwa imeileng ya gago. Ge e ba o sa hwetše imeile yeo ka pela, eya go foldara ya diimeile tša junk goba speme. 


Thušo e oketšegilego mabapi le go tsena akhaontong
Ge e ba o sa dutše o palelwa ke go tsena akhaontong ya gago, hle ikgokaganye le rena. See more from Explore