Inttranslation 20day header

International Translation Day: Connecting worlds

By Matlakala Kganyago


Ka dinako tše dingwe ge o bogetše kanale ya ditulo tša Palamente ka Afrika Borwa, o tla kwa maloko a mangwe a re: “no translation” (ga go phetolelo) e le ge leleme leo le bolelwago lebatong e le la seAfrika gomme go se na tlhathollo. Gabotsebotse, seo ga se phetolelo ke tlhathollo. Phetolelo ke ge o fetolela lereo go tšwa go polelo ye nngwe go ya go ye nngwe ka mokgwa wa go ngwala, mola tlhathollo e le ge o fetolela lereo goba polelo ye nngwe go tšwa go leleme le lengwe go ya go le lengwe ka mokgwa wa semolomo. Ka fao tlhathollo ke tirelo ye bohlokwa kudu go nolofatša tshepedišo efe goba efe ya Palamente kudu ge naga yeo e le ya polelontši.


Mohlatholli/mofetoledi wa nnete o fetiša molaetša go tšwa go leleme le lengwe go ya go le lengwe, gape o fetiša menagano le dikgopolo tša seboledi goba mongwadi. Go ba mohlatholli/mofetoledi wa kgonthe o swanetše go kwešiša ditlwaedi le maitshwaro a setšo sa sehlopha goba setšhaba seo o se lebantšego.


Bjalo ka setsebi sa tša maleme ka Afrika Borwa, ke rata go leboga mmušo wa rena ge o godiša mokgwa wa polelontši le go netefatša gore maleme a lesometee a semmušo ka moka go akaretšwa le polelo ya diatla, a ipshina ka tekatekanyo. Efela bothata bjo bogolo bjo re lebanego le bjona ke gore, bontši bja maleme a ga a hlwa a hlabologa gabotse ka gore pele ga demokrasi a mangwe a maleme ao a be a gateletšwe. Ka fao, re swanelwa ke go tšea magato go godiša le go hlabolla maleme ao. Ke tloga ke rolela OGL kefa ka ge e kgonne go kgetha leleme la gešo, Sesotho sa Leboa, bjalo ka le lengwe la maleme ao a sa emelwago gabotse ka mo go tša titšithale, go le hlabolla go ya pele le go le godiša. Gabjale, leleme le le gola ka go nanya ka lebaka la maitekelo a OGL. Kae goba kae, neng goba neng o ka kgona go fihlelela dipunkuntšu tše phelago tša Oxford ka maleme a go fapana, di no ba mo ntlheng ya monwana wa gago.


Kago ya tlotlontšu ke yona mothopo o mogolo wa tlhabollo ya leleme. Tlhathollo/phetolelo e ka se phethagale ka katlego ge eba tlotlontšu ya sehlopha se lebantšwego e a fokola goba e tloga e hlokagala. Bjalo ka naga ya go ba le tlhohlo ye, re swanelwa ke go abela tša maleme dikabotekanyetšo go godiša le go hlabolla maleme ao a bego a gateletšwe kgale. Ge seo se sa kgonege, rena bjalo ka setšhaba sa Basotho ba Leboa, a re swaraneng ka diatla go aga le go babalela  leleme le ka go tšea karolo ka go ingwadiša go pukuntšu ye phelago ya Oxford ya Sesotho sa Leboa gomme o tsenye mareo a mmolelo wa geno ka fao. Se ke bohwa le boikgantšho bja rena.Linkie Matlakala Kganyago ke mohlatholedi gape ke mofetoledi wa Palamente ya Afrika Borwa.

Gapegape ke Molaodi wa Leleme la Sesotho sa Leboa , gomme o rata Leleme la Sesotho sa Leboa go fetiša.

Ke lentšu lefe la gago leo le emelago 'Connecting Worlds' (Go kgokaganya Mafase)? Le tsenye go Pukuntšu ye Phelago ya Sesotho sa Leboa fa!See more from Explore