Mabora Thupana: Kanegelo ya sehla sa seruthwane mo Afrika-Borwa


“O a tseba ka moo ke dumilego gore nkabe ke tsebile maemo a seruthwane mo Afrika-Borwa?” Ka realo ke bolela ebile ke e eja marapo a hlogo. Kgopolo ye e bile gona ge ke tsoga mesong kgauswi le kampeng maikhutšong a Selemo. Mathomong go be go kwagala nkare ke toro, empa eile ya bonagala go ba toro ya nnete… ke tla reng ke sa bolele ka go galefa ga seruthwane sebakeng seo.      

Ge ke tšwela pele, ke lebelela tšohle tšeo di bego di le kgauswi lenna... “go be go sa bonagala makhulo a matala bjalo ka mehleng”… Seo se bego se bonagala botala ka nako eo mohlomongwe e be ele pontšho ya go bontšha gore mesong kgauswi, dithaba diaparetšego ke phoka… Ka ge ke tlwaetše go ya serapeng goba gardene ya ka mesong, Ka nako yeo ke ile ka lemoga gore ka nnete borwa bo fokile, … le gore seruthwane se kokota monyakong waka. Go tšea šedi ge ke sa ile le megopolo…, ge ke lebelela matlakala a a wago… ka sebele ke ge ke elelwa gore dilo tše dibotse le tšona di na le lebaka leo di felago, … le ge go le bjalo ga se ka belaela ka gobane ke tseba dinako tša ge dihla di phethega di fetoga ka go fapana, bjalo sehla seo se fihlile ka pela. E seng ka goba sehla seo se be se se bohlokwa gakaalo, … ka nako eo be ke tseba gore lehlabula le kgauswi, … Ka ithuta go tlwaela sehla seo… Le ka gobane di phetogo di be di sa tlwaelege ka dinako tše dingwe. Ke ile ka bona matlakala a hlohlorega mehlareng le mo dikaleng, mo go bego go le phefo le botšididi. Ke moo ke lemogilego gore ke na le lerato le legolo go sehla sa seruthwane, … le ka moo ke ratago tlhago… E be e bonagala go ka re lefatse le be le khuparetšwe ke koporo le sinamone… go tupatupa lerole nakong yeo… Ge dihla di phatloga, mme botse bja tlhago bo ferekane o kare mahlare a mohlare a be a ipoloketše felong le tee a ferekollaganywa la bofelo. Go batameleng ga ka kgauswi, go be go kare go dira dilo di be kudu le go feta… Tšhišinyego yeo e be le ya masetlapelo le ya go ka kwiša moloi pelo bohloko… O a tseba ge dihla di fetoga, ga gona motho yo a tsebago goba a gopolago ditšhupišo le ditshupetšo tša sona. Ka nako yeo e bile motsotswana wa boima kudu go nna, mahlare a be a wela fase o kare a na le lerato la go ja tša fase. ‘’Aa!, E be e se ka nako ye e nepagetšego ya go rata tlhago le dihla tša yona”, … “ge ke fela ke ipotšiša”… Ke ka moo ke ilego ka laletša ge nkabe ke tseba boemo bja legodimo le mehla Afrika-Borwa. 

Ge ntše ke lebelela ge mahlare a fetola mebala, mme ke nagana gore le batho ba dira bjalo. Moriri wa motho ge o bona o fetola mebala ge a gola… ke moo bjale ke gopola gore le ge monnamogolo a tšofala… meriri ya gagwe e fetoga goba ye mesehla go ya go hubedu bjalo ka lebone la lesedi la sephethephethe, le kganyelela ka tlase le hunyelela. Tšeo ke tša sehla sa seruthwane Afrika-Borwa, ga di tsebjwe ke mang le mang. 


See more from Explore