Gn visit header 530x226

Sekolo se Phagamego sa Gerson Ntjie: ketelo le tlhahlo

PEGO KA GA TLHAGIŠO YA GO DIRIŠA PUKUNTŠU YE PHELAGO YA SESOTHO SA LEBOA YA OXFORD YA ONLAENE

Moh. Matlakala Kganyago, o dirile dipeakanyo le rena go tla sekolong le go hlagišetša baithuti ba Kreite ya 12 ka mo ba ka dirišago pukuntšu ya Sesotho Leboa ya Oxford yeo e lego onlaeneng, yeo e tla ba holago ka tsebo-kakaretšo le go ba thuša ge ba dira mošomo wa sekolo.

Baithuti ba ile ba laetšwa kgato-ka-kgato ka mo ba ka ingwadišago mahala gore ba kgone go hwetša tshedimošo yeo ba e tsomago. O ile a hlohleletša bana gore ba ka tšea dithuto tše di amanago le tša maleme tšeo di amanago le dithuto tša bofetoledi, bohlatholedi, bohlakiši le tše dingwe.

Baithuti ba ile ba hlohleletšwa go tsenela lekgotla la poledišano leo le lego onlaeneng, go ba thuša go araba dipotšišo tšeo di amanago le mathata a Sepedi. Ba ka abelana ka dikgopolo le go dira ditšhišinyo ka ge e le lefelo la abelana tshedimošo.

Barutiši ba ile ba lemoga bohlokwa bja Sepedi bjalo ka leleme, ka ge go na le tlhokagalo ye kgolo ya batho ba bokgoni bja Sepedi ge re etla go ditaba tša go swana le bofetoledi, bohlatholedi, bohlakiši le tše dingwe.

Re na le kholofelo ya gore tlhagišo ye e bile le tlhohleletšo go baithuti gomme ba tla hlompha Sepedi bjalo ka leleme gomme ba le fa tlhokomedišišo ye kgolo.

Bjale ka sekolo, re lebetše gape gore tlhagišo ye e ka katološetšwa go baithuti ka moka go tloga go Kreite ya 8 go fihla go ya 11.

See more from Explore