School2 header 530x226

Sekolo se Phagamego saTaxila : ketelo le tlhahlo

PEGO KA GA TLHAGIŠO YA GO DIRIŠA PUKUNTŠU YE PHELAGO YA SESOTHO SA LEBOA YA OXFORD YA ONLAENE


Ge dikolo di bulwa re kgonne go etela sekolo se phagamego saTaxila ka profenseng ya Limpopo, seo se lego ka toropong ya Polokwane.Tabakgolo e be e le go ba laetša manka le maatla a theknolotši a go go neela pukuntšu sellathekeng. Le wena o ka re mema go tlo laetša bana ba sekolo sa geno ka se gomme ra kaonafatša le dipoelo thutong ya Leleme la Sesotho saLeboa. Fa go latela maitemogelo a bona ka se:

"Re le ba Taxila Secondary School re itumetše kudu go ba leba ga Oxford ka lebaka la gore re tla kgona go botšiša mo re gakanegago rakgona go thuša barutwana ba rena. Re thabela le gore gona le diema tsasepedi.Re tla kgona go fela re bea mantšu go godiša tlotlontšu ka go oxforddictionary. Re leboga go menagane."


See more from Explore