Motm banner

Member of the Month: Zelpha Kgabo


Ke eng seo se go gogileng šedi gore o be karolo ya Pukuntšu ye Phelago ya Sesotho sa Leboa?


Go tsenela pukuntšu ye e be e le taba ya go rata go tseba gape e tlhohlo, ka lebaka la gore ke be ke nyaka go tseba ka mo tsebo ya ka e ka katologago malebana le go bolela.ngwala leleme la ka gae (gomme seo se itaeditše go ba boima kudu). Se sengwe seo se gogilego šedi ya ka ke matlakala a leago kudu mo go Twitter (ke dula ke kgomaretše sellathekeng sa ka). Pukuntšu ye phelago e ka hola baboledi ba Sesotho sa Leboa ka go godiša tlotlontšu ya rena. Ke tseba seo ka gore ke ithutile bontši bja mantšu a maswa ka go no etela weposaete ye. Nka no ba ke feditše/tšwele sekolong efela ke kgona go bona gore ka nnete se e kaba thušo e kgolo go bao ba sa tsenago sekolo gomme be dira Sesotho sa Leboa bjalo ka thuto.


Naa o nagana gore baboledi ba Sesotho sa Leboa ba ka holega bjang go yona?


Seo ke nyakago go se bona ke dipoledišano mo go weposaete ye, lefelo leo re tla bolego dikgopolo tša rena le go phošollana ka mareo ao re a dirišago tšatši ka tšatši (ke a kwešiša gore le gona efela o kare le ka nepiša kudu go se goba la tloga le kgoromeletša pele kgopolo ye. Seo se ka thušago kudu ke go ka ba le apo ya thwii, go swana le ka mo le beakanyago weposaete, ka ge go se bonolo go le fihlelela ka sellathekeng, gomme bontši bja batho ba diriša sona.


Ke diponego dife tše dingwe tšeo o tla ratago go di bona mo saeteng ya Pukuntšu ye phelago?


Ke leboga kudu ge le nkgethile bjalo ka leloko la kgwedi, ke tla rwala diala tša ka ka boikgantšho bjo bogolo. Le ke lefelo le lebotse kudu, ke hlologela go le bona le gola!


See more from Explore