International 20mother 20language 20day header cropped

Letšatši la Leleme la ka Gae la Boditšhabatšhaba 21/02

A re keteng letšatši le re gopola ditlhohlo tše dikgolo tšeo leleme le le bilego natšo gomme mafelelong ra kgona go bona lesedi.


Leleme le ke Sepedi goba ke Sesotho sa Leboa?


Tshedimošo ya Boithekgo

 Ka ngwaga wa 2007, Komiti ya Tebeleloleswa ya Molaotheo mo Palamenteng ya Afrika e ile ya amogela tšhišinyo ya go hlotla gore ke ka lebaka la eng go ngwadilwe gore Sepedi e be leleme la semmušo go ya ka karolo ya 6(1) ya Molaotheo. Go ya ka ditšhišinyo Sesotho sa Leboa e be e le leina la maleba la leleme le bjalo ka ge go kwanwe le ba Molotheo wa Nakwana. Go bile le kgakgano magareng ga ba Molaotheo wa Nakwana le ba Molaotheo wa Mafelelo, gomme mafelelong Sepedi sa ngwalwa bjalo ka leleme la semmušo e sego Sesotho sa Leboa.   


Leleme la semmušo le ra goreng 

Ge leleme le tšewa bjalo ka la semmušo, go bolela gore leleme leo le dirišwa mo mešomong ya go amana le mmušo, khudumathamaga le go tša toka. Leleme la semmušo le tla fiwa diteng tša semolao ka polisi gape le ka melawana. Ke ka polisi fela le go tsenywa tirišong mo leleme le ka šomago bjalo ka leleme la semmušo gomme la ba leleme la go dirišwa mmušong. Ka fao mathomong, go kwanwe ka gore le tla bitšwa Sesotho sa Leboa efela mafelelong gwa ngwalwa Sepedi ka gare ga Molaotheo. Ge go lebelwa gwa hwetšwa gore ka gare Melaotheo ya maleme a mangwe go ngwadilwe Sesotho sa Leboa mola ka go Molaotheo wa Seisemane go ngwadilwe Sepedi, gomme gwa thwe phošo e tšwa go phetolelo. Bothata bjo bogolo fa ke gore batho bangwe ba re Sepedi ke mmolelwana wa setšhaba sa gaSekhukhune, ka fao se se bolela gore kgoši Sskhukhune ke kgošikgolo ya Bapedi gomme magoši a tikologo ya Limpopo ba se kwane le seo. Bao ba sa bolelego Sepedi ba kwa eke ba rogakilwe, gomme mmušo wa swanelwa ke go nyaka tharollo ya se. Ke ka fao go ilego gwa tšewa sephetho sa go dira ditheeletšo tša setšhaba ka 2010 tšeo di kgopetšwego ke PanSALB (Pan South African Language Board).


Dipoelo go tšwa go Komiti

Go ya ka Ngaka Monareng, pejana ka ngwaga wa 2000, ba ile ba hloma komiti ya nakwana yeo e  etilwego pele ke mohu Prof, Mawasha go dira dinyakišišo go tlo hwetša tharollo ya se. Ba hweditše gore 64% ya batšeakarolo ba kgetha Sesotho sa Leboa, 34% ba re Sepedi gomme 5% e sa gakilwe. Ka 2012 ba hloma komiti ya dinyakišišo ya go etwa pele ke Ngaka Bošego. PanSALB yona e diriša Sesotho sa Leboa mo go ditokomane ka moka tša yona, Mafelelong a tše ka moka, o ile a eletša gore PanSALB e tšere sephetho sa gore Sesotho sa Leboa se tšewe bjalo ka leleme la semmušo ka Afrika Borwa. Go kgethilwe tirišo ya leina le, Sesotho sa Leboa ka ge le akaretša baboledi ba leleme le ba go ka lekana 4,208,98 ba go bolela mebolelwana ye 30. Se se botse ka taba ye ke gore ge re bolela re a kwana le go kwešišana. A re ikgantšheng ka polelo ya rena ya ka gae, leleme leo re le nyantšego tsweleng.


Matlakala Kganyago 
Molaodi wa Leleme la Sesotho sa Leboa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

See more from Explore