KA GA MALEME A LEFASE KA KAKARETŠO A OXFORD
Lenaneo la Maleme a Lefase ka Kakaretšo la Oxford ke eng

Maleme a Lefase ka Kakaretšo a Oxford (OGL) ke maitekelo a magolo a Dipukuntšu tša Oxford tšeo di ikemišeditšego go aga didirišwa tša tlotlontšu tša maleme a lefase a 100 le go a dira gore a be gona onlaeneng..

Re leboga OGL, dipalopalo tše dikgolo tša tshedimošo ya tlotlontšu ya boleng ya bontši bja go phatlalala ya maleme gabjale e gona mo polekelong ya go kgokaganywa e tee, go ka dirišwa ke baboledi, baithuti le bahlabolli.

OGL e ekemišeditše go fetola maitemogelo a dimilione tša batho lefaseng ka bophara ka go dira gore leleme la bona le be gona ka mokgwa wa ditšithale –diweposaeteng, diapong,le ka ditlabelo tše dingwe.

OGL e rekhota ka mo maleme a go phela, go akaretšwa le a go fapana a ona le dimmotwana, a dirišwago lehono. Dipoelo ke bobolokelo bja data bjo bogolo bja data ya leleme yeo e fihlelelwago, ya go kgokaganywa, le go dirišwa leswa.

OGL e hlomile disaete tša maleme a mabedi pele, seZulu le Sesotho sa Leboa, ka 2015, gwa latela Malay, Urdu, Setswana, Indonesian, Romanian, Latvian, Hindi, le Swahili. Go tla oketšwa a mantši mo mengwageng ye mmalwa ya go latela.

O mohlabolli wa apo?  Hwetša ka mo o ka dirišago data ya maleme ya rena >>

Elelwa: Motheo wa data ya tlotlontšu mo go weposaete ye o phatlaladitšwe la mathomo ke Oxford University Press Southern Africa Pty (Ltd) ka 2007 bjalo ka Pukuntšu ya Dikolo ya Polelopedi ya Oxford: Sesotho sa Leboa le Seisemane (morulaganyi-mogolo G-M de Schryver, mohlophi mogolo M Mogodi, raleleme E Taljard) gomme e akareditšwe fa ka tumelelo le OUPSA. © English text, Oxford University Press Southern Africa Pty (Ltd) 2007. © Northern Sotho text, TshwaneDJe HLT 2007. Pukuntšu e thopile sefoka sa SATI ka 2009 ka lebaka la phetolelo ya maemo a godimo ya dipukuntšu.


See more from Explore