Avenue 20of 20baobabs cropped

Mebolelo ya Sesotho sa Leboa

Selubedu

Balubedu ke setšhaba sa bathobaso, gape ke sehlopha sa Basotho ba Leboa, gomme bona ba na le khuetšo ye kgolo ya Vhavenda, go sobelela ka thoko ya leboa. Ba na le pušo ya bona, seleteng sa Balubedu – Profenseng ya Limpopo – Afrika Borwa. Pušo ya Balubedu e dirilwe ke metse ye go ka lekana 150. Motse o mongwe le o mongwe o na le Tona yeo a emelago Modjadji – Kgošigadi ya Pula. Motsemošate wa bona o Sehlakong.

Re leboga Mma Sarah Mapula Ramoshaba ka go ipha nako, gomme a re kweša gannyane ka fao ba ipshinago ka go bolela (apa) polelo ye le ka fao e fapanago ka gona le ye e dumeletšwego semmušo go rutwa dikolong le go ngwala dipuku. Legatong la OUP, re leboga go menagane, tšhukudu go wena e be mošemane.

Setebele

Re na le mehuta ye mebedi ya Matebele, e lego ba ka Profenseng ya Leboa le ba ka thoko ya Mpumalanga. Le ge e le gore histori ya bona e tletše ka dimakatšo, bona ba bonwa bjalo ka sehlopha sa baNguni. Dihlopha tše ga se tša kgaogana fela ka leago, efela le ka polelo ya bona le ditšo. Bontši bja Matebele a ka Profenseng ya Leboa ba hwetšwa ditšhabeng tša gaLanga, gaSeleka, toropong ya Warmbaths go fihla ka leboa la noka ya Limpopo, gape go tloga mollwaneng wa Botswana go fihla mollwaneng wa Mozambique ka bohlabela. Gape ba bonala kudu ka dileteng tša Polokwane, Bakenberg le Mokopane. Gomme sehlopha se go bolelwago ka sona fa, polelo ya bona e hueditšwe kudu ke ya baagišane ba bona, e lego ya Basotho ba Leboa.

Re tšea sebaka se, go leboga Mamonathi Hilda Ledwaba, ka ge a re file nako ya go re nyetlela ka polelo ye ya Setebele. Re khuname ka matolo rena ba OUP gomme re re: 'O gole, o gole! Tšhukudu go wena e be mošemane'. Ipshine ka go mmogela ge a somaela.

Sepai

Sepai se hlophilwe bjalo ka o mongwe wa mebolelo ya Sesothosa Leboa. Wona o hwetšegala ka Bohlabela bja profense ya Limpopo. Mmolelo wo ona le motswako wa Sesotho-Setswana le Sezulu/Seswati. Mantšu goba ditlhaka tša polelo ye ga se tša tlwaelega, gomme di ka re thatafela go di kwešiša ka nako ye nngwe. Ke tshepa gore bontši bja Basotho ba Leboa ga se ba ka ba kwa mmolelo wo o bolelwa.

Ipshine ka go bogela le go theeletša mmolelo wo go tšwa molomong wa Mdi. Ntlhoile Rachel Phoshoko ge a re konketša ka polelo ye. Le wena o ka re mema go tla go rekhota mmolelo wa geno gore o se timelele.


See more from Explore