Tlhahlo Bakeng sa Bašomiši ba Oxford Living Dictionaries ya Sesotho sa Leboa

Read this in English>>

Re a go amogela go Oxford Living Dictionaries ya Sepedi, yeo go yona o ka tšeago karolo go thušeng gore Sesotho sa Leboa se hwetšagale didirišweng tša thekinolotši, yeo go yona o ka ntšhago maikwelo a gago le go bolela le batho ba bangwe bao ba ratago segagabo bona, gomme wa hwetša dikarabo tša dipotšišo tša gago. 


Mabapi le Oxford Living Dictionaries ya Sesotho sa Leboa
Re go kgothaletša gore o ngwale ditšhišinyo le diphetolelo tše difsa gore re kgone go hlama dictionary e rategago ya Sesotho sa Leboa. O ka botšiša selo le ge e le sefe ka mantšu le diphetolelo, gomme wa araba dipotšišo tšeo di pharilwego inthaneteng. O ka botša batho ba bangwe gore o nagana eng ka moelelo wa polelo le mantšu, gomme wa ba botšiša gore bona ba nagana eng.

Morero wa Lefapha la Bolaodi bja Sesotho sa Leboa ke go thuša setšhaba, go theetša dikgopolo tša gago le gona ke lefelo leo o ka ikgokaganyago le bona. Le leka go thekga ditirelo tša Sesotho sa Leboa le go kgonthišetša gore ditšhišinyo ka moka le seo batho ba se bolelago di dumelelana le tlhahlo e ngwadilwego sengwalweng se.

Hle gopola gore Lefapha la Bolaodi bja Sesotho sa Leboa le ka se kgone go araba dipotšišo ka moka ka seo se hwetšagalago wepesaeteng ya Oxford Dictionaries le ka ditirelo tše lego gona. Ge e ba o na le potšišo mabapi le kgatišo e itšego ya Oxford Dictionaries goba ka tefelo e itšego, goba potšišo le ge e le efe ka tlotlontšu ya rena, hle matlakala a tša thušo (hle ela hloko: dikarolo tše di ka Seisemane). 

Go diriša ga gago wepesaete ya oxforddictionaries.com (“Wepesaete”) go bontšha gore o dumelelana le Tlhahlo ye gotee le Privacy Policy and Legal Notice ya rena yeo e nago le kakaretšo ya tsebišo ya dipeakanyo tša tšhireletšo ya tsebišo ya gago, le ditshwanelego tša Oxford University Press’ tša go diriša tsebišo ka seo se dirilwego ke badiriši le go e diriša ka tshwanelo. Ge e ba o nyaka tsebišo ye ka leleme le lengwe, hle re tsebiše. 


Mekgwa

Re amogela ditšhišinyo ka moka tša batho bao ba bolelago Sesotho sa Leboa. Mekgwa e latelago e ka se amogelwe ge o phara selo se itšego inthaneteng, o ngwala tšhišinyo, goba o dira selo se itšego wepesaeteng:

 • Go dira selo se itšego go ditho tše dingwe goba batho ba bangwe Wepesaeteng (le karolong e itšego ya yona) seo se ka lebelelwago se bontšha kgalefo goba go gatelela ba bangwe.

 • Go diriša mahlapha goba mantšu a kgopišago (ka ntle le ge e ba mantšu ao e le setsopolwa gomme go bolelwa ka leleme leo).

 • Go phara selo se itšego sa tša kgwebo, dipapatšo, go kgothaletša selo se itšego, goba go rekiša dilo tše itšego le ditirelo tša go ikhola (ka ntle le ge e ba setho se sengwe se go kgopetše).

 • Bootswa (“go phara selo se kgopišago goba se tsošago pefelo ya motho yo mongwe ka boomo e le ge o nyaka go kgopiša motho yo mongwe goba go mmefediša ka boomo gore a go fotlele”).

 • Ditšhišinyo le mantšu ao a sa amanego le leleme la Sepedi.

 • Dilo tšeo di sego molaong, tše tšhošetšago, tše gobošago, tša  lenyatšo, tša maroga, tša go selekiša, tše kgopišago, tša bofora, tša bohodu, tša ditlhaloso tša bootswa goba diswantšho le dibidio tša thobalano goba dipego tša mediro ya batho ba sa aparago goba tša thobalano (go akaretša le go bolela ka tša thobalano goba go tšhošetša motho goba sehlopha se sengwe ka go lebanya ka dilo tše bjalo), go tsenatsena ditaba tša batho ba bangwe goba lehloyo.

 • Dilo tšeo ge motho a ka di dira a lebelelwago a tshetše molao goba tšeo di ka tsošago moferefere.

 • Dilo tšeo di nago le baerase, spyware, goba dilo tše dingwe tše kotsi, dipapatšo le ge e le dife, goba dintlha tša maaka goba tšeo morero wa tšona e lego go fekeetša.

 • Go tšweletša tsebišo ya maaka goba ya go se kwešišagale ka boomo.

 • O se tšweletše tsebiso yeo ka molao wa yona go sa swanelwago gore e tšweletšwe, goba tsebišo le ge e le efe ya khupamarama, mola o se wa hwetša tumelelo go mong wa yona gore o e tšweletše.

 • O se bolele diphiri, ditaba tša motho ka noši goba ditaba tša gago goba tša ba bangwe ditšhišinyong tša gago.


  Ditokelo
  Re na le tokelo ya go hlahloba dilo ka moka tšeo di pharwago Wepesaeteng go bona selo le ge e le sefe seo se thulanago le tlhahlo ye; ka gona, dilo tše dingwe tšeo di pharilwego re ka di romela gore di hlahlobiwe pele di bewa gore di bonwe ke batho, gomme se se ka dira gore go tšee nako gore dilo tše dingwe di tšwelele Wepesaeteng. 

  Re na le tokelo ya go thibela selo se itšego ntle le go lemoša goba go kgopela modiriši le ge e le ofe yo a sa latelego tlhahlo ye, gomme re tloše dilo ka moka tšeo a kilego a di ngwala le seo a thušitšego ka sona.


  Therešo le potego
  Re kgopela gore o se tšweletše tsebišo yeo e tlago go go bolela gampe phrofaeleng ya gago. Ke molao wa Northern Sotho Oxford Living Dictionaries gore ditho tša yona di boledišane di diriša leina la bona la nnete, gore motho a tšee boikarabelo ka seo a se dirilego le gona a tsebje.Dilo tšeo di pharilwego ke badiriši mathomong di tla tšwelela di ngwadile gore ‘tšhišinyo ya modiriši’, gomme di tla thekgwa goba tša lebelelwa gampe ke badiriši ba bangwe ba Oxford Living Dictionaries ya Sesotho sa Leboa goba mohlomongwe ke OUP.See more from Explore