Thulaganyo ya khupamarama le temošo ya tša molao

Read this in English>>


Thulaganyo ya Khupamarama

Thulaganyo ye ya khupamarama e hlametšwe wepesaete ya oxforddictionaries.com ("Wepesaete") le dikarolo tša yona ka go lebanya gomme e akaretša go diriša ga gago Wepesaete ye le dikarolo tša yona.

Oxford University Press ("OUP", "rena", goba "bašomi ba rena ") e ikemišeditše go šireletša khupamarama goba diphiri tša gago inthaneteng. Thulaganyo ye ya khupamarama e hlalosa kamoo re tla dirago se. Re tla kaonefatša thulaganyo ye ya khupamarama ge e ba go na le tšhišinyo e itšego yeo re bonago e le bohlokwa, ka baka leo re kgopela o bale kopi e mpsha ge e tšwelela. Ge e ba o na le dipotšišo tše itšego ka thulaganyo ye ya khupamarama, hle ikgokaganye le rena.

Ge o diriša Wepesaete ye, o bontšha gore o dumelelana le ditaelo tšeo di hlalositšwego thulaganyong ye.


Re kgoboketša tsebišo efe gomme re e diriša bjang?
Ge o tsena Wepesaeteng, OUP e ka kgoboketša tsebišo goba ditaba tše itšego tša gago gore re kgone go go tseba gakaone. Tsebiso yeo e kgoboketšwago e ka akaretša ka tsela yeo o itshwarago ka yona inthaneteng le dikarolo tšeo o di etelago tša Wepesaete. Tsebišo ye e re thuša go nyakišiša ka dilo tšeo ditho tša Wepesaete ya rena di di ratago, boitshwaro bja bona le mekgwa ya bona gore re ba tsebe gakaone, gomme ka morago ra kgona go tšweletša tsebišo, didirišwa le ditirelo tše kaone go wena le go ditho tše dingwe tša rena.

Ge e ba o ka ingwadiša bjalo ka setho sa Wepesaete ye goba wa kgopela tsebišo e oketšegilego ka Wepesaete, re tla go kgopela gore o re botše leina la gago, imeile ya gago, aterese ya gago ya poso, goba tsebišo e nngwe e amanago le se. Tsebišo yeo o e tšweletšago ka tsela ye e tla bewa bobolokelong bjoo go bjona go tsenago batho bao ba dumeletšwego feela, bjoo bo laolwago ke khamphani yeo re dirišanago le yona, gape e tla bewa bobolokelong bja rena bja OUP le/goba gape go dikhamphaning tše dingwe tšeo re dirišanago le tšona. Tsebišo ye e tla fetošwa ge go na le diphetogo tše dingwe tšeo o re boditšego ka tšona.

Ge e ba o ingwadišitše gomme o le setho sa rena, tsebišo ya gago e tla re thuša go kgonthišetša gore ka kgonthe o setho se ingwadišitšego gomme o tla kgona go tsena dikarolong tše sa tsenwego ke batho ka moka Wepesaeteng le go dira dilo tše dingwe.

Ge e ba o re dumelela gore re go romele melaetša yeo e tla go tsebišago ka dilo tše itšego, re tla kgopela gore o re botše imeile le leina la gago gomme tsebišo ye e tla bewa bobolokelong bja ditho tša rena.

Ge o laollela diteng Weposaeteng, re ka laetša profaele ya gago (ke gore, leeina la gago le naga) mo Weposaeteng.

Re ka diriša tsebišo ya ditho tša rena yeo e lego bobolokelong go go romela tsebišo e itšego  ka rena, ka dikhamphani tšeo re dirišanago le tšona, didirišwa tša rena, ditirelo tša rena, ditšweletšwa tša dikhamphani tšeo re dirišanago le tšona le ditirelo tša bona tšeo re naganago gore o ka di rata.

Re kgopela tsebišo ya gago (e bjalo ka leina la gago, imeile le tsebišo yeo re ka ikgokaganyago le wena ka yona) ge o ikgokaganya le rena gore o re botšiše ka akhaonto ya gago yeo e ngwadišitšwego, ka bothata bjo itšego, goba ge o nyaka go bolela se sengwe ka Wepesaete, goba ge o botšiša mabapi le kamoo o ka šomišago didirišwa le/ditirelo tšeo di lego Wepesaeteng. Tsebišo ya motho ka noši yeo o e tšweletšago letlakaleng la "ikgokaganye le rena " e ka se bewe bobolokelong bja ditho tša rena, eupša re go botšiša ka yona ka ge re nyaka go go thuša ka seo o se kgopelago. Re ka kgoboketša le go kopanya dikgopelo tšeo o di dirago letlakaleng la "ikgokaganye le rena" gore re tsebe kamoo Wepesaete e šomago ka gona gomme re kgone go thuša batho gakaone.

Ge e ba o kile wa botšiša selo se itšego goba wa ingwadiša Wepesaeteng (gomme ka mabaka a sa tsebjego wa tswalela akhaonto ya gago) gomme o sa nyake gore re boloke tsebišo ya gago, re kgopela o re tsebiše gomme re tla phumula tsebišo ya gago bobolokelong bja ditho tša rena. Re swanetše go boloka tsebišo ka bao ba ingwadišitšego gore re kgone go go dumelela go tsena dikarolong tše sa tsenwego ke batho ka moka Wepesaeteng le go kgonthišetša gore Wepesaete e šoma ka tshwanelo.

O ka re ngwalela, wa re leletša mogala, wa romela fax, goba imeile gomme wa re tsebiša ge e ba o sa nyake re boledišana le wena ka tsela e itšego. Ge e ba o na le diimeile tše mmalwa tšeo o ka boledišanago le rena ka tšona, hle re tsebiše ka tšona.


Re botša batho ba bangwe ka ditaba tša gago neng?
Re  ka se rekišetše dikhamphani tše dingwe tsebišo ya gago.

Ke feela bašomi ba lego OUP bao ba bonago tsebišo ya gago. Dikhamphani tšeo di re thekgago, ba tša molao goba barekiši ba bangwe bao ba re thušago ka Wepesaete ba ka hlalosetšwa ka wena (go swana le bahlami ba Wepesaete).

Bontši bja diwepesaete tša dikhamphani tšeo re dirišanago le tšona di beile dilinki tše itšego Wepesaeteng ya rena. Ge e ba o ka etela e ngwe ya diwepesaete tšeo, di ka tšea tsebišo e itšego ya gago. Ga re laole diwepesaete tše bjalo gomme thulaganyo ye ya rena ya khupamarama ga e di akaretše. Diwepesaete tše di ka ba di na le thulaganyo ya tšona ya khupamarama gomme re ka se swawe phošo ka baka la dithulaganyo tše bjalo tša khupamarama goba go ba molato. Re go kgothaletša gore o hlahlobe dithulaganyo tše bjalo ka kelohloko pele o botša diwepesaete tše bjalo ditaba tša gago.

Ge e ba re ka bona eka o diriša Wepesaete ka tsela e thulanago le molao goba o kgopiša batho ba bangwe, re na le tokelo ya go botša dikhamphani tše dingwe ka tsebišo ya gago yeo re e hweditšego Wepesaeteng gore re kgone go thibela, go rarolla goba go tšea kgato e itšego kgahlanong le mediro ya gago.

Le gona, re ka ba ra utollela ba tša molao ditaba tša gago goba ra boledišana le bona ka tšona ge e ba re šušumetšwa ke molao o itšego; e le gore re kgonthišetše gore o latela ditumelelano tše itšego; goba gore re šireletše ditshwanelego, dilo tša gago, goba tšhireletšego ya OUP, bašomi ba rena, dikhamphani tšeo di re thekgago, ba tša molao, barekiši, le/goba ditho tša rena. Se se ka akaretša go fana tsebišo le dikhamphani tše dingwe le mekgatho e mengwe gore re itšhireletše go bonokwane le ditefelo tše itšego tša mokitlana.

Ge e ba karolo e itšego ya kgwebo ya rena (go akaretša le ya bathekgi ba rena) e ka rekišwa goba ya kopanywa le dikgwebo tše dingwe, baeletši ba rena le bao ba rekago kgwebo ya rena le baeletši ba bona ba tla dumelelwa go bona tsebišo ya gago.


Dikhukhi
OUP e diriša "dikhukhi" le didirišwa tše dingwe tša thekinolotši Wepesaeteng. Melao le dipeakanyo mabapi le go diriša ga OUP "dikhukhi" le didirišwa tše dingwe tše swanago Wepesaeteng di hlalositšwe go Cookie Policy ya OUP.  Ditlhaloso tše lego go Cookie Policy di hwetšagala ka Seisemane. Re kgopela o re tsebiše ge e ba o nyaka gore di hwetšagale ka leleme le lengwe

Ge o diriša Wepesaete ye, o bontšha gore o dumelelana le melao yeo e tšwelelago go Cookie Policy le gona o tlangwa ke yona.


Tšhireletšego
Tsebišo e nngwe ya gago e bewa lefelong le itšego la bobolokelo leo le laolwago ke khamphani e nngwe yeo re dirišanago le yona. Lefelo leo la go boloka tsebišo leo le laolwago ke khamphani yeo re dirišanago le yona le šireleditšwe ka bokgwari bjo bogolo le gona ga go tsene mang le mang, eupša go tsena feela bao ba dumeletšwego ka molao wa konteraka gore ba tla kgonthišetša gore tsebišo ya rena e dula e le sephiri.

Ditho tša rena di fiwa tsebišo e bjalo 'ge feela ba tloga ba e hloka.'

Tsebišo yeo re e kgoboketšago ka wena e tla fetišetšwa le go bolokwa lefelong le itšego leo le lego ka ntle ga Naga Yuropa (European Economic Area [EEA]). Le gona e ka bonwa ke bašomi ba rena ba lego dinageng tše dingwe, dikhamphani tšeo di re thekgago goba barekiši ba itšego. Eupša tseba gore re dirile dilo tše hlalositšwego ka mo go godimo gore re kaonefatše tsela yeo re bolokago tsebišo ya gago. Go diriša ga gago Wepesaete ye, go bontšha gore o re dumelela go abelana le ba bangwe tsebišo ya gago ka tsela ye.


Go fetoša tsebišo ya gago
Ge e ba selo se itšego seo o se boditšego OUP se fetoga; go swana le ge o ka fetoša aterese ya gago ya imeile, re kgopela o ikgokaganye le rena gomme o re tsebiše aterese ya gago e mphsa.


Go Fetoga ga Thulaganyo ya Rena ya Khupamarama
Re na le tokelo ya go fetoša thulaganyo ye ya khupamarama. Selo le ge e le sefe seo re se fetošago se tla ngwalwa letlakaleng le, gomme ge e ba go nyakega re tla go tsebiša ka imeile.


Leleme
Thulaganyo ye ya khupamarama e hlamilwe ka leleme la Seisemane. Ge e ba thulaganyo e ka fetolelwa ka leleme le lengwe, thulaganyo ya Seisemane e tla dula e le gona.


Melao e Tlamago
Wena o dumela gore thulaganyo ye ya khupamarama e na le tsebišo yeo e dumelelanago le molao wa kgoro ya tsheko ya England and Wales.Ditaelo tša Molao

Ditaelo tše tša molao di hlametšwe wepesaete ya oxforddictionaries.com ("Wepesaete") le dikarolo tša yona gomme e akaretša go diriša ga gago Wepesaete le dikarolo tša yona. Go diriša ga gago Wepesaete ye, go bontšha gore o dumelelana le seo se hlalositšwego thulaganyong ye.

O ka kgona go tsena dikarolong tše itšego Wepesaeteng gaešita le ge o se wa ingwadiša goba o sa nea Oxford University Press ("OUP", "rena", goba "ba rena") tsebišo ya gago.

Ge e ba go ka lemogwa gore tsebišo yeo e lego Wepesaeteng ga se ya felela, ke ya kgale, e fošagetše, e na le diphošo tše itšego goba gore dikarolo tše itšego tša Wepesaete ga di šome gabotse, OUP ke yona e nago le ditshwanelego tša go kaonefatša Wepesaete go ya ka seo re bonago se hlokagala. Ka gona, tsebišo e bjalo e ka fetošwa goba ya kaonefatšwa ntle le go kgopela tumelelo ya gago.

Re na le ditshwanelego tša go fetoša ditaelo tše tša molao. Phetogo le ge e le efe yeo e dirwago ditaelong tše tša molao e tla ngwalwa letlakaleng le, gomme re tla go tsebiša ka imeile ge e ba go hlokagala. Ditaelo tše dingwe goba dithulaganyo tše dingwe tša molao di kgona go tshela ditaelo tše goba dilo tše itšego matlakaleng a Wepesaete.


Badiriši le Diphini
Ge o ingwadišitše Wepesaeteng gomme o filwe leina la modiriši le phini ya gago, ga se wa swanela go fa motho yo mongwe leina la gago la modiriši le/goba phini ya gago. Ge e ba motho goba khamphani e nngwe e ka tseba leina la gago la modiriši le/goba phini ya gago, o dumela gore o tla re tsebiša ka pela ka taba ye gore OUP e kgone go tšea megato e nyakegago ya tša tšhireletšego gomme e go fe leina le lefsa la modiriši le phini e mphsa.


Go dirišwa ga dikarolo tša Wepesaete 

O dumeletšwe:
1.     go tsoma, go lebelela, go hwetša tsebišo, le go bontšha ba bangwe dikarolo tše itšego tša Wepesaete;
2.     go boloka dikarolo tše itšego tša Wepesate ka mokgwa wa elektroniki;
3.     le/goba go phrinta dikarolo tše itšego tša Wepesaete


Dikarolo tše ka moka di beetšwe magomo ao a hlaloswago matlakaleng a mangwe a Wepesaete. Ga se wa swanela go phumula goba go fetoša ditsebišo tša ditaelo goba dikarolo tše dingwe tša boitlhaloso goba ditokomane tša go ganetša selo se itšego tšeo di tšwelelago Wepesaeteng; le/goba wa dira dikopi goba wa dira dikopi tša elektroniki tša dilo tše mmalwa tšeo di sa swanelwago go bonwa ke ba bangwe goba wa tšea ka merero e itšego yeo e sa dumelelwago ke molao goba OUP.

Ge e ba o re dumelela gore re go romele melaetša goba o ingwadiša gore o tsebišwe ka diphetogo, ga se wa swanela go diriša tsebišo yeo o e hwetšago go ikhumiša. Ga se wa swanela go:

1.    phumula goba go fetoša ditsebišo tša ditaelo goba dikarolo tše dingwe tša boitlhaloso goba ditokomane tša go ganetša selo se itšego ge di tšwelela go tsebišo yeo o e rometšwego;
2.    dira dikopi tša pampiri goba elektroniki tša dilo tše mmalwa tšeo di sa swanelwago go bonwa ke ba bangwe goba wa tšea ka merero e itšego yeo e sa dumelelwago ke molao goba OUP;
3.    fa batho ba bangwe karolo le e le efe ka mokgwa wa netweke, e ka ba e le inthaneteng goba Diwepesaeteng tše Itšego;
4.    dumelela motho yo mongwe go bona goba go diriša dikarolo tša Wepesaete ya gago; le/goba
5.     diriša tsebišo yeo o e hwetšago go ikhumiša.


Ditokelo tša go Diriša Ditšweletšwa tša Rena
Rena le/goba baemedi ba rena ba tša molao re na le ditokelo tša go diriša ditšweletšwa tša rena tšeo di lego Wepesaeteng, le Wepesaete ka boyona gomme dilo tšeo di lego Wepesaeteng di laolwa ke rena ka ge re na le ditokelo tša go diriša ditšweletšwa tša rena lefaseng ka moka go akaretša le melao ya go gatiša le melao ya tša kgwebo. Go oketša go ditaelo tše tša molao le ditumelelano tše dingwe magareng ga gago le OUP, ke rena re laolago gore tsebišo e dirišwa bjang gomme ga go dilo tšeo di swanetšego go kopišwa, tša fetošwa, tša gatišwa, tša bontšhwa ka mokgwa wa elektroniki goba tša phatlalatšwa ka ntle le ge rena re dumeletše seo. Oxford University Press, OUP, Oxford le/goba maina le ge e le afe ao a didirišwago goba ditirelo tšeo di tšwago go Oxford University Press gomme gwa bolelwa ka tšona Wepesaeteng, di lebelelwa e le thoto e laolwago goba yeo e ngwadišitšwego ke Oxford University Press feela le gona di tšwa go Oxford University Press.

Lega go le bjalo, maemong a swanetšego dilo tše itšego tšeo di tšwelelago Wepesaeteng di laolwa ke motho (batho) yo a itšego yo a nago le ditshwanelego yo a boletšwego karolong ya ‘Tsebišo ya Senepe.’ Ditokelo tša go diriša karolo yeo ke tša motho yoo. Ga go seo se swanetšego go kopišwa Wepesaeteng, sa fetošwa, sa gatišwa, goba sa bontšhwa ka tsela ya elektroniki goba sa phatlalatšwa.


Dilinki

Dilinki tšeo di go išago diwepesaeteng tše dingwe di dirwa ke OUP go nagannwe gore di ka se bake mathata gomme di hlametšwe go fa tsebišo e itšego. OUP ga e tšee boikarabelo ka dilo tšeo di tšwelelago go dilinki tša diwepesate tšeo di tšwelelago Wepesaeteng ya yona.

Go oketša moo, ge e ba linki e go fetišetša wepesaeteng e nngwe, seo ga se bolele gore OUP e thekga wepesaete yeo goba e tla tšea boikarabelo ka seo se tšwelelago moo, goba ga e bolele gore OUP e diriša diwepesaete tše bjalo goba didirišwa tše le/goba ditirelo tšeo di bapatšwago diwepesaeteng tšeo. Ke boikarabelo bja gago go kgonthišetša gore seo o kgethago go se diriša se ka se go tlišetše dibaerase, di-worms, ditrojene le dilo tše dingwe tše kotsi.


Go Hwetša Ditirelo
Le ge re leka ka thata gore Wepesaete e hwetšagale mosegare le bošego, re ka se bewe molato ge e ba Wepesaete ka nako e itšego e sa šome gabotse.

Batho ka dinako tše dingwe ba ka thibelwa go tsena Wepesaeteng ka lebakanyana ka ge Wepesaete e na le bothata bjo itšego, e hlahlobiwa goba e lokišwa ka ge go na le maemo ao re ka se kgonego go a thibela gomme batho ba ka no se tsebišwe ka se.


Dilo tšeo di tšweleditšwego ke badiriši
Dikarolo tše dingwe tša Wepesaete ya rena di ka dumelela badiriši ba yona go tsenya tsebišo ya bona. Tsebišo yeo e pharilwego ke badiriši ba wepesaete ga e tšwe go OUP. Ge o phara dilo Wepesaeteng ya rena, o bontšha gore o dumela gore o tla dira dilo ka go dumelelana le Thulaganyo ye. O kgonthišetša gore dilo tše bjalo di dumelelana le Thulaganyo le gore o na le ditshwanelego ka moka tša go tšweletša dilo tše bjalo le gore dilo tše bjalo di ka se gatelele ditokelo tša batho ba bangwe le go thulana le ditshwanelego tša dikhamphani tšeo re dirišanago le tšona, le gore dilo tše bjalo di ka se re tlišetše mathata a itšego a tša elektroniki (go akaretša le dibaerase tša khomphutha, di apulukheišene tše kotsi, Trojan horses, di-worms, tsebišo e nago le dibaerase le dilo tše dingwe tše kotsi goba disoftewere tše dingwe tše kotsi goba tsebišo e kotsi).

OUP e na le tokelo ya go laola ditšweletšwa tša yona, go di hlahloba, go di fetoša, goba go phumula selo le ge e le sefe seo se pharwago ke badiriši seo OUP e bonago eka ga se dumelelane le Thulaganyo le/goba se re senya maina, se le kgahlanong le molao, se le kotsi, se feteletše goba se baka dikgohlano. Ka baka la seo, OUP e ka se bewe molato goba ya ba le boikarabelo ka selo seo se pharilwego ke wena goba modiriši yo mongwe wa Wepesaete. Le gona re na le tokelo ya go hlalosetša baemedi ba tša molao, goba dikhamphani tšeo di nago le bohlatse bja gore seo o se pharilego Wepesaeteng ke setšweletša sa bona goba se utolla khupamarama ya bona.


Tokelo ya OUP ya go diriša dilo tše pharilwego ke badiriši

Diteng dife goba dife tšeo o di pharao Weposaetengya rena, di tla eleletšwa gore ga se sephiri. Ka ge OUP e go dumelela go dirišaWepesaete ye go ya ka Tsebišo ya Semolao (lebelela Tirišo ya diteng tša Weposaeteka mo godimo), o fa OUP tumelelo yeo e se nago magomo, lefaseng ka bophara, yeoe ka se fedišweo, ya go hloka tefelo ya bongwadi, yeo e ka fetišwago, le ya gose thibele go ka dirišwa , rulaganywa, fetlekwa, phatlalatšwa, laetšwa, išwasetšhabeng, le go hlohlomiša diteng tšeo (goba karolo efe goba efe ya yona) go malemeka moka ka sebopego sefe goba sefe goba mokgwa wo itšego le ge e le gore o gonagoba aowa (le go fa ba bangwe tumelelo ya ditokelo ka moka tše bjalo). Olahlegelwa ke ditokelo tša maitshwaro dife goba dife go diteng dife goba difetšeo o di pharilego Weposaeteng (go akaretšwa efela o sa thibelwe go tokelo yago hlaolwa gore ke wena mongwadi). Re ka go leboga eupša o dumela gore ga regapeletšege go dira bjalo. 
Tlhokomelo
Re na le tokelo ya go hlahloba dilo ka moka tše di pharwago Wepesaeteng gore re bone ge e ba go na le selo le ge e le sefe seo se thulanago le ditaelo tše tša molao le/goba Thulaganyo ye; ka gona, dilo tše dingwe tšeo di pharilwego di romelwa go gongwe gore di hlahlobje pele di ka bonwa ke batho ba bangwe, gomme se se ka dira gore go tšee nako gore dilo tše dingwe di tšwelele Wepesaeteng.


Go Emišwa le Dithibelo 
Re tla lekola go ya ka pono ya rena, ge e ba o dirišitše Wepesaete ye ka tsela yeo e thulanago le ditaelo tše tša molao goba Thulaganyo ye. Ge e ba motho yo itšego a tshetše ditaelo tše tša molao goba Thulaganyo ye, re tla dira seo re bonago se swanetše go akaretša le go thibela motho yoo ntle le go mo tsebiša goba ntle le go boledišana le yena ka ge a sa dire ka go dumelelana le ditaelo tše tša molao goba Thulaganyo, gomme ra tloša le dilo ka moka tšeo a di pharilego goba o di dirilego peleng.

Go se latele ditaelo tše tša molao le/goba Thulaganyo ye go ka feleletša ka gore re go thibele ka nakwana goba ka mo go feletšego go tsena le/goba tokelo ya go diriša Wepesaete.


Go Dirišwa ga Wepesaete Lefaseng ka Bophara
O swanetše go lemoga gore Wepesaete e bonwa ke batho lefaseng ka moka, gomme o swanetše go e diriša ka go dumelelana le melao ya naga ya geno.

Tsebišo yeo re e gatišago Wepesaeteng e ka ba le ditšhupetšo tše itšego ka ditirelo le /goba ditšweletšwa tšeo di hwetšagalago nageng ya geno. Ditšhupetšo tšeo ga di bolele gore re fana ka ditirelo tše bjalo nageng ya geno.


Leleme
Ditaelo tše tša molao di ngwadilwe ka leleme la Seisemane. Ge e ba ditaelo tše tša molao di ka fetolelwa ka leleme le lengwe, ditaelo tša Seisemane di tla dula di le gona.


Melao ya go Diriša
O dumela gore ditaelo tše tša molao di tla latelwa ka go dumelelana le melao ya dikgoro tša tsheko tša England and Wales. Lega go le bjalo, ga go taelo le e tee ditaelong tše yeo e thibelago OUP go dira boipiletšo kgorong ya tsheko ka ge e bona ditshwanelego tša yona tša go gatiša di sa latelwe.


Tsebišo ya Bolaodi bja Tsebišo
Oxforddictionaries.com le dikarolo tša yona di ka ba le mantšu a itšego ao a lego ka tlase ga molao wa rena goba ka tlase ga molao o itšego wa tša kgwebo. Le ge dilo tše bjalo di ka tšwelela seo ga se bolele gore ga a tlangwe ke molao goba ga a šome ka tlase ga molao o itšego, goba phetho e itšego mabapi le maemo a wona a tša molao. Ge e ba ka baka la maemo a itšego bahlahlobi ba na le bohlatse bja gore lentšu le itšego le tlamilwe ke molao o itšego ba tla ngwala se kgauswi le mantšu ao eupša ga go phetho e itšego yeo e dirilwego moo goba yeo go bolelwago ka yona.


See more from Explore