THUŠO KA AKHAONTE YA GAGO

Karolo ye e go neela ka thušo ya dipotšišo tša go tlwaelega ka go ingwadiša, go tsena, le go fihlelela akhaonte ya gago.
Go ingwadiša le Dipukuntšu tša Oxford

Ge o le moingwadiši yo moswa, o tla swanela ke go ingwadiša le Dipukuntšu tša Oxford go fihlelela akaonte ya gago.

Boingwadišo ke mahala –o tla swanela ke ba le aterese ya emeile.


Leina la gago la tirišo

  • Leina la gago la tirišo le swanetše go ba la moswananoši ge modiriši yo mongwe a šetše a dirišitše leina leo, o ka se kgone go le diriša.
  • Ge o šetše o hlamile akhaonte ya gago, leina la gago la tirišo le ka se kgone go fetošwa.


Go hlama lentšuphetišo

Ge o le moingwadiši yo moswa, o tla swanelwa ke go hlama lentšuphetišo. You can change your password on O ka fetoša lentšuphetišo la gago letlakaleng la akhaonte ya gago.


Tšhireletšo ya lentšuphetišo

  • Go šireletša diteng tša gago tša Dipukuntšu tša Oxford go phihlelelo yeo e sa dumelelwago, re šišinya gore o diriše lentšuphetišo la go tia.
  • Lentšuphetišo la go tia le na le dikharektha tše 7 ka botelele, le tlhakanyo ya ditlhaka tše dikgolo – le tše dinnyane, dika, le dinomoro, gomme le se be le leina la gago goba mantšu a pukuntšu ka botlalo.
  • Re šišinya gore o diriše lentšuphetišo la go fapana la akhaonte ya gago ya Oxford go leo o le dirišago diakhaonteng tše dingwe tša onlaene (mohlala go reka onlaene, go panka, goba PayPal).


Mantšuphetišo ao a lebetšwego

Ge o lebetše lentšuphetišo la gago, you will be able to o tla kgona go le beakanyaleswa fa.


Thušo ka go tsena

Kgotla ‘tsena’ bogodimong bja letlakala la mathomo goba tsena fa ka go tlanya leina la gago la tirišo le lentšuphetišo Ge o sa hlwa o ingwadiša saeteng, o tla bona linki yeo o ka dirago seo.


Ke lebetše lentšuphetišo la ka / lentšuphetišo la ka ga le šome

Lentšuphetišo la gago le ka tshwenywa ke bogolo bja ditlhaka, ka fao lekola gore ga se o kgotle DITLHAKA TŠE DIKGOLO. Ge o lebetše lentšuphetišo la gago, o ka kgona go le beakanya leswa fa. Ge o kgotla linki, o tla swanelwa ke go tsenya aterese ya emeile ya akhaonte ya gago, gomme linki ya go beakanya leswa lentšuphetišo e tla romelwa go wena ka emeile.Ge o sa hwetše emeile mo metsotsong ye mmalwa, lekola foltara ya mangwalo a sepeme goba a go lahlwa.


Thušo ye nngwe ya go tsena

Ge o sa palelwa ke go tsena, hle ikgokaganye le rena.See more from Explore