Tsebišo ya Semolao

Tsebišo ye ya semolao e malebana le weposaete ye ya  oxforddictionaries.com (“Weposaete”)  le dikarolwana tša yona gomme e laola tirišo ya gago ya Weposaete le dikarolwana tša yona. Ka go diriša Weposaete, o dumelelana le ditiro tšeo di beilwego ka go setatamente se.

O ka fihlelela dikarolo tše itšego tša Weposaete ntle le go ingwadiša goba go neela Oxford University Press (“OUP”, “rena”) dintlha tša gago.

Bjalo ka ge tshedimošo ya Weposaeteng e ka be e se ya felela, e le ya kgale goba e se maleba gomme e ka ba le diphošo tša sethekniki goba diphošo tša botlanyi, OUP e beela thoko tokelo ya go mpshafatša Weposaete go ya ka kgopolo ya rena fela. Ka fao, tshedimošo yeo e ka fetoga goba ya mpshafatšwa ntle le tsebišo.

Re beela thoko tokelo ya go dira diphetogo mo go tsebišo ye ya semolao. Diphetogo dife goba dife tša tsebišo ya semolao di tla pharwa letlakaleng le, mo go lego maleba, re tla go tsebiša gape ka emeile. Dikabelo tše dingwe tša tsebišo ye ya semolao di ka etwa pele ke ditsebišo tša semolao tšeo di beilwego ka tlhagišo goba mareo a lego matlakaleng a itšego a Weposaete.


Maina a Badiriši le Mantšuphetišo

Ge eba o ingwadišitše Weposaeteng gomme o abetšwe leina la modiriši le lentšuphetišo, o dumela gore o ka se fe mang goba mang leina la modiriši la gago/lentšuphetišo. Ge eba go bile polollo ya leina la modiriši la gago/lentšuphetišo, o dumela gore o tla re tsebiša ka bjako ka polollo yeo gore OUP e tšeye magato a tšhireletšo a maleba le go go neela leina la modiriši le leswa le lentšuphetišo.


Tirišo ya diteng tša Weposaete

O dumeletšwe go:

  1. Tsoma, lebelela, ntšha, le go laetša dikarolo tša diteng tša Weposaete;
  2. ka seelektroniki e boloka dikarolo tša diteng tša Weposaete; le/goba
  3. gatiša khophi ye tee ya dikarolo tša diteng tša Weposaete

Go ka ye nngwe le ye nngwe, malebana le dithibelo tše itšego dife goba dife tšeo di tšwelelago matlakalebg a itšego a Weposaete. Ga se wa swanela go tloša goba go fetoša ditsebišo tša tokelo ya ngwalollo goba ditsela tše dingwe tša tlhaolo goba ditatolo bjale ka ge di tšwelela Weposaeteng; ka tatelano wa gatiša goba ka seelektroniki dikhophi tša dingwalwa tše mmalwa tša mohola ofe goba ntle le ge go dumeletšwe ke molao goba go dumeletšwe ke OUP;  laetša goba wa phatlalatša karolo efe goba efe ya sengwalwa go neteweke efe goba efe ya seelektroniki, go akaretšwa ntle le magomo ithanete le go Wepo ya Lefase ka Bophara; dumelela mang goba mang go fihlelela goba go diriša sengwalwa; le/goba diriša karolo efe goba efe ya sengwalwa Weposaeteng go tirišo efe goba efe ya thekišo.

Ge o ingwadiša go amogela lengwalo la ditaba goba o ingwadiša wepong ya feed ya rena o ka diriša fela sengwalwa seo se rometšwego go wena sa tirišo yeo e sego ya thekišo. Ga se wa swanela go:

  1. tloša goba wa fetoša tsebišo ya tokelo ya ngwalollo goba mekgwa ye mengwe ya tlhaolo goba ditatolo bjalo ka ge di tšwelela sengwalweng se rometšwego go wena;
  2. ka tatelano wa gatiša goba ka seelektroniki dikhophi tša dingwalwa tša tše mmalwa tša mohola ofe goba ntle le ge go dumeletšwe ke molao goba go dumeletšwe ke OUP;
  3. laetša goba wa phatlalatša karolo efe goba efe ya sengwalwa go neteweke efe goba efe ya seelektroniki, go akaretšwa ntle le magomo ithanete le go Wepo ya Lefase ka Bophara;
  4. dumelela mang goba mang go fihlelela goba go diriša sengwalwa; le/goba
  5. diriša karolo efe goba efe ya sengwalwa Weposaeteng go tirišo efe goba efe ya thekišo.


Ditokelo tša Thoto ya Monagano

Rena le/goba baabi ba rena ba mangwalo a tumelelo re beng ba ditokelo tša thoto ya monagano mo Weposaeteng, gape Weposaete le dingwalwa tša mo Weposaeteng di šireleditšwe ke melao ya thoto ya monagano go dikologa lefase go akaretšwa tokelo ya ngwalollo le melao ya maswao. Go ya ka dipeelano tša tsebišo ye ya semolao le ditumelelano tše dingwe dife goba dife magareng gag ago le OUP, ditokelo tšeo ka moka di beetšwe thoko gape ga go dingwalwa tše di ka kopollwago, fetošwa, gatišwa, gašwa goba ka tsela ye nngwe tša phatlalatšwa ntle le tumelelo ya go ngwalwa pele. Oxford University Press, OUP, Oxford le/goba maina a mangwe afe goba afe a ditšweletšwa goba ditirelo tše abjago ke Oxford University Press gomme go bolelwa ka tšona Weposaeteng e ka ba maswao goba maswao a ngwadišitšwego Oxford University Press.

Go sa hlokomologwe tše fetilego le mo go šomago, tokelo ya ngwalollo ya sethalwa se sengwe le se senge seo se tšwelelago Weposaeteng ke sa (ba)moswari wa ditokelo gomme ditokelo ka moka di beetšwe thoko. Ga go sethalwa sa go tšwa Weposaeteng seo se tla kopollwago, fetošwa, gatišwa, gašwa goba ka tsela ye nngwe sa phatlalatšwa.


Dikgokagano

Dikgokaganogo le diwaposaete tše dingwe di abja ke OUP ka moya o mobotse gape tša tshedimošo fela. OUP e latola maikarabelo afe goba afe a dingwalwa tšeo di lego go weposaete efe goba efe yeo e kgokanego le Wbposaete ye.

Go tlaleletša, kgokagano go weposaete yeo e sego ya OUP ga e re gore OUP e dumela goba amogela maikarabelo afe goba afe a diteng, goba tirišo, ya weposaete yeo goba ditšweletšwa le/goba ditirelo tšeo di abjago ke weposaete yeo. Go tšwa go wena gore o a hlokomela le go netefatša gore sengwe le sengwe seo o se kgethago sa tirišo ya gago ga se na dilo tša go swana le dibaerese, diweme, ditrojan le dilo tše dingwe tša mokgwa wa tshenyo.


Phihlelelo ya Tirelo

Le ge phegelela go netefatša gore Weposaete e ba gona diiri tše 24 ka letšatši ka tlwaelo, re ka se rwale maikarabelo ge ka lebaka lefe goba lefe Weposaete e ka hlokega ka nako efe goba efe goba ka mabaka afe goba afe.


Phihlelelo ya Weposaete e ka fegwa nakwana gape ntle le tsebišo ge mokgwa wa yona o ka šitega, hlokomelwa goba go lokišwa goba ka mabaka a lego ka godimo ga taolo ya rena.


Dingongorego tša Kgatako ya Tokelo ya Ngwalollo

OUP e hlompha, le go tšea tšhireletšo ya ditokelo tša thoto ya monagano go ba bohlokwa kudu. Ge o tshepa gore diteng dife goba dife tša weposaete ye di gataka tokelo ya gago ya ngwalollo gomme o nyaka gore di tlošwe, hle re romele tsebišo ya go ngwalwa ka emeile goba ka poso yeo e akaretšago:

(i) mosaeno wa motho ka boyena goba wa seelektroniki wa mong wa tokelo ya ngwalollo goba motho yo mongwe yo a dumeletšwego go emela mong wa tokelo ya ngwalollo.

(ii) Tlhaolo ya mošomo wa tokelo ya ngwalollo wo ukangwago gore o gatakilwe, goba, ge eba mešomo ya tokelo ya ngwalollo ka weposaeteng e tee e akareditšwe ke tsebišo e tee, lenaneo la mešomo yeo mo weposaeteng yeo.

(iii) Tlhaolo ya sengwalwa seo se ukangwago gore se gatakilwe (goba e lego sona sererwa sa mošongwana wo gatakilwego) seo se lekanego go ka dumelela OUP go tlhaola le go hwetša sengwalwa seo.

(iv) Aterese ya gago, nomoro ya mogala, le, ge e le gona, aterese ya emeile yeo re ka ikgokaganyago le wena.

(v) Setatamente seo o nago le tshepo ka kgopolo ye botse ya gore tirišso ya sengwalwa ka tsela yeo go ngongorilwego ka yona ga se e dumelelwe ke mong wa tokelo ya ngwalollo, etšente ya sona, goba molao.

(vi) Setatamente sa gore tshedimošo mo tsebišong e maleba, gape se ka tlase ga kotlo ya go bolela maaka, sa gore wena o dumeletšwe go ema legatong la mong wa tokelo ye kgethegilego yeo go ukangwago gore e gatakilwe.

Hle romela tsebišo ye go etšente ya rena ye beilwego ya DMCA fa:

Ka emeile: dmca@oup.com

Ka poso: 

Legal Department

Oxford University Press

Great Clarendon Street

Oxford

OX2 6DP

United Kingdom


Diteng tša go ngwalwa ke modiriši

Dikarolo tša Weposaete ya rena di ka dumelela badiriši go phara diteng tša bona. Diteng tše pharilwego ke badiriši ka tshwanelo ga di šupe dikgopolo tša OUP. Ka go phara diteng Weposaeteng ya rena, o dumela gore o tla obamela Dithahli tša rena. O tshepiša gore diteng tšeo di sepelelana le Ditlhahli tšeo le gore o na le  ditokelo ka moka tše hlokegagp go le go dingwalwa tše gape dingwalwa tseo di ka se gatake ditokelo dife goba dife tša motho, bong goba mokgatlo ofe goba ofe wa boraro, le gore sengwalwa seo ga se na tshenyo ya sethekniki, (go akaretšwa, ntle le magomo, dibaerase tša khomphutha, dipomo tša lotšiki, dipere tša Trojan, diweme, dikarolwana tša tshenyo, data ye senyegilego goba softwere ya kotsi goba data ya tshenyo).

OUP e beela thoko tokelo, go ya ka kgopolo ya yona, go sekaseka, rulaganya goba tloša sengwalwa sefe goba sefe seo se pharilwego ke badiriši seo OUP e bonago eke ga se sepelelane le Dithlahli (kgokagano) le/goba ke sa nyefolo, ga se molaong, tšhošetša, thogako goba kgalalo ka tsela ye nngwe. Go sa hlokomologwe tše fetilego, OUP e ganana ka tlhagišo maikarabelo afe goba afe goba go rwala maikarabelo a diteng tšeo di pharilwego ke wena goba modiriši yo mongwe ofe goba ofe Weposaeteng. Re na le ditokelo gape tša go bololla boitsebišo bja gago go ba taolo ya matlafatšo ya molao goba go mokgatlo ofe goba ofe wa boraro wo o rego diteng tše rometšwego goba tše pharilwego ke wena Weposaeteng ya rena di tshela ditokelo tša bona tša thoto ya monagano, goba tokelo ya bona ya sephiri.


Tokelo ya OUP ya go diriša diteng tša go ngwalwa ke modiriši

Diteng tše dingwe le tše dingwe tšeo di pharilwego Weposaeteng ya rema di tla tšewa e se sephiri. Ka tebeledišišo ya OUP go go dumelela go diriša Weposaete ye go ka Tsebišo ya Semolao (bona Tirišo ya diteng tša Weposaete kua godimo),  o neela OUP lengwalo la tumelelo ya kgonagalo, lefaseng ka bophara, ya go se bušetšwe morago, ya royalthi ya mahala,  go ka e fetiša, lengwalo la tumelelo la go se akaretšwe go la e diriša, rulaganya, fetleka, gatiša, laetša, fetišetša setšhabeng le go hlohlomiša sengwalwa seo (goba karolo efe goba efe) ka dipolelo ka moka ka mokgwa wa goba tsela yeo (le go aba mangwalwana a tumelelo a ditokelo tšeo ka moka). O lahlegelwa ke ditokelo dife goba dife tša boitshwaro go diteng dife goba dife tšeo o di pharilego Weposaeteng ya rena (go akaretšwa efela re sa thibele tokelo ya go hlaola bjalo ka mongwadirE KA go hlompha efela o dumela gore ga re gapeletšege go dira seo.


Tlhahlobo

Re beela thoko ditokelo tša go hlahloba Weposaete go sengwe le sengwe seo se tshelago tsebišo ye ya semolao le/goba Ditlhahli. ka fao, dingwalwa tše dingwe di ka romelwa go hlahlobja pele di phatlalatšwa le, gape, go ka ba le tiego pele sengwalwa se bonagala Weposaeteng.


Go fegwa le Go emišwa

Re tla lebelela, go ya ka kgopolo ya rena, ge eba go bile le tshelo ya tsebišo ye ya semolao goba Ditlhahli [kgokagano] ka tirišo ya gago ya Weposaete. Ge tshelo ye ya semolao goba Ditlhahli di hlagile, re ka tšea tiro yeo ge re bona go le maleba go akaretšwa re sa thibelwe go ka thibela ntle le temošo goba poledišano modiriši ofe goba ofe yo a sa obamelego tsebišo ye ya semolao goba Ditlhahli, gomme ta tloša dingwalwa tša go feta le dikabelo ka moka.

Ge o ka šitwa ke go obamela tsebišo ye ya semolao le/goba Ditlhahli, seo se ka dira gore re tloše ka bjako saruri goba nakwana phihlelelo go le/goba tokelo ya go diriša Weposaete ye.


Mokgwa wa Lefase ka kakaretšo wa Diweposaete

O lemoga mokgwa wa lefase ka kakaretšo wa Weposaete gomme ka fao, o dumela melao ya selegae ka moka ye šomago lefelong la geno ge o diriša Weposaete.

Tshedimošo yeo re e phatlalatšago Weposaeteng e ka ba le ditšhupetšo goba ditšhupetšo tša go selaganya ditirelo tša rena le/goba ditšweletšwa tše abjago tšeo di sa begwago goba tšeo di lego gona ka nageng ya geno. Ditšhupetšo tšeo di bolela gore re ikemešeditše go bega ka ditirelo tšeo le/goba ditšweletšwa tša ka nageng ya geno.


Leleme

Tsebišo ye Semolao e ngwadilwe ka Seisemane. Le ge tsebišo ye ya semolao e ka fetolelwa go leleme lefe goba lefe, phetolo ya Seisemane e tla no ba gona.


Molao o bušago

O dumela gore tsebišo ye ya semolao e tla bušwa fela go ya ka melao le dikgorotsheko tša Engeland le Wales. Go sa hlokomologwe tše fetilego, ga go selo ka go tsebišo ye ya semolao yeo e tla thibelago OUP go kgopela kgorotsheko efe goba efe go dira tatofatšo ya kgatako ya ditokelo tša thoto ya monagano.


Kelello ka ga maemo bong

Oxforddictionaries.com le dikarolwana tša yona di akaratša mantšu a mangwe ao a nago le goba a tsebjago a na maemo a bong bjale ka maswao goba ka tsela ye nngwe. Go akaretšwa ga ona ga go bolele gore a hweditše mehola ya semolao ya go hloka bong goba bohlokwa ka kakaretso goba kahlolo efe goba efe ye nngwe ya go amana le maemo a semolao. Ge eba bahlankedi ba thulaganyo ba na le bohlatse bja gore lentšu le na maemo a bong ka ge seo se laeditswe ka setsenyong sa lentšu efela go se kahlolo malebana le maemo a mantšu ao goba ao a ukangwago.

Dikgopolo le tshedimošo ye nngwe yeo e lego ka go dingwalwa tša dipoloko tša Dipukuntšu tša Oxford Dictionaries le ditshwayotshwayo ga di laetše gabotse dikgopolo goba maemo a Oxford University Press.

See more from Explore