Translater 20interpreter

Tshwantšhišo le tshwantšhanyo


Mongwadi  yo mongwe le yo mongwe ge a ngwala o nyaka gore sengwalwa sa gagwe se be le maatlakgogedi. Gore sengwalwa se be le maatlakgogedi polelo ya gagwe e swanetšwe go huma ka dikapolelo. Sesotho sa Leboa se na le mehuta ye mmalwa ya dikapolelo. Šedi ye kgolo mo e tlo lebišwa go mehuta ye mebedi ya dikapolelo e lego tshwantšhišo le tshwantšhanyo. Go na le kgakanego go bangwadi ba bantši ge ba swanetše go hlatha pharologanyo ya dikapolelo tše ka ge di nyakile go swana. Nepo ya sengwalwa se ke go tloša kgakanego efe goba efe yeo e ka bago gona go fapantšha dikapolelo tše.Tshwantšhišo

Tshwantšhišo e ka hlalošwa bjalo ka tshwantšhanyo ye e khutilego. Seo se ra gore selo se sengwe se bitšwa ka se sengwe. Go kwešiša se a re lebeleleng mehlala ya ka mo fase:

'Mokgadi ke noga’, re tseba gabotse gore motho e ka se be noga, seo se bolelwago mo ke gore Mokgadi o na le pelo ye mpe. Ka moka re a tseba gore noga ke selo se sebe, seo se ka go bolayago.

‘Meladi ke kolobe’, go no swana le mohlala wa ka godimo, motho e ka se be kolobe, eupša ka moka re a tseba gore kolobe ke selo sa go rata ditšhila, ka gona seo se bontšhwago mo ke gore Meladi ke lešaedi, o rata ditšhila.

‘Matome ke leobu’, le mohlaleng wo go swana le ya ka godimo, motho e ka se be leobu. Leobu le sepela ka go nanya, ka gona mo go bontšhwa ka moo Matome a dirago dilo ka go nanya go swana le leobu.Tshwantšhanyo

Tshwantšhanyo e ka hlalošwa bjalo ka sekapolelo seo se bapetšago selo se sengwe le se sengwe. Lebaka le legolo la go bapetša dilo tše pedi ke gore di nyakile go swana. Mehlala ye e latelago e ka tloša kgakanego yeo e lego gona:

‘Lesiba o na le lebelo bjalo ka mmutla’, mmutla ke phoofolo ya lebelo le legolo, o a thelela, ga go bonolo go o swara. Lesiba o bapetšwa le mmutla ka ge a na le lebelo kudu.  Mohlala wo o hlaloša gore Lesiba o thelela bjalo ka mmutla ge a kitima. Madimetša o fula bjalo ka kgomo. Motho ga se phoofolo ka gona ga go kgonagale gore a fule. Se se bontšhwago mo ke gore Madimetša o ja kudu. O bapetšwa le kgomo ka ge re tseba gore kgomo e ka fula letšatši ka moka ka ge  mogodu wa yona o tšea nako gore o tlale.Go ka rungwa ka gore go bohlokwa gore mongwadi a kwešiše gabotse mehuta ye ye mebedi ya dikapolelo. Gore re kgone go bona pharologanyo ya tšona re tla lemoga gore tshwantšhišo e šomiša ‘ke’ mola tshwantšhanyo e šomiša ‘bjalo ka’. Go bohlokwa gore go tsinkelwe ka šedi gore pharologanyo ya dikapolelo tše e mo kae, ka ge se se ka fela se gakantšha mongwadi. Tshwantšhišo le tshwantšhanyo ke dibetša tše maatla tša go nontšha polelo ya Sesotho sa Leboa.>>Bala dikeletšo tše dingwe ka go ngwala, popopolelo, le tirišo go tšwa go Dipukuntšu tše Phelago tša Oxford>>See more from Explore