Adjective

 1. Mehlala

  • This is the very book I wanted!

   Ye ke yona puku yeo ke bego ke e nyaka!

 2. Mehlala

  • The best scene is at the very end of the film

   Temana ye bose e gona ona mafelelong a filimi

E thekgwa ke Oxford