Go na le 8 diphetolelo tše dikgolo tša a go Sesotho sa Leboa

: a1a2a3a4a5a6a7a8

a1

Prefix

 1. Mehlala

  • Ge mosetsana a aloga, o tsena bokgarebeng. > Ge a aloga, o tsena bokgarebeng

   When a girl returns from initiation school, she enters the stage of puberty. > When she returns from initiation school, she enters the stage of puberty

 2. Mehlala

  • Masogana a gorogile maabane go tšwa moepong. > A gorogile maabane go tšwa moepong

   The young men arrived yesterday from the mine. > They arrived yesterday from the mine

Go na le 8 diphetolelo tše dikgolo tša a go Sesotho sa Leboa

: a1a2a3a4a5a6a7a8

a2

Prefix

 1. Mehlala

  • Basadi ba buna mabele. > Basadi ba a a buna

   The women harvest mealies. > The women harvest them

Go na le 8 diphetolelo tše dikgolo tša a go Sesotho sa Leboa

: a1a2a3a4a5a6a7a8

a3

Prefix

 1. Mehlala

  • Mmušo o swanetše go thuša maloko a SANDF le ba malapa a bona

   The government must help the members of the SANDF and their families

Go na le 8 diphetolelo tše dikgolo tša a go Sesotho sa Leboa

: a1a2a3a4a5a6a7a8

a4

Pronoun

 1. Mehlala

  • Magapu a ke a rena

   These watermelons are ours

Go na le 8 diphetolelo tše dikgolo tša a go Sesotho sa Leboa

: a1a2a3a4a5a6a7a8

a5

 1. Mehlala

  • Baithuti ka moka ba a lwala

   All the students are ill

Go na le 8 diphetolelo tše dikgolo tša a go Sesotho sa Leboa

: a1a2a3a4a5a6a7a8

a6

Particle

 1. Mehlala

  • A ba go thušitše ka tšhelete?

   Did they really help you with money?

Go na le 8 diphetolelo tše dikgolo tša a go Sesotho sa Leboa

: a1a2a3a4a5a6a7a8

a7

Particle

 1. Mehlala

  • A re naganeng ka sereto

   Let's think about a poem

Go na le 8 diphetolelo tše dikgolo tša a go Sesotho sa Leboa

: a1a2a3a4a5a6a7a8

a8

 1. Mehlala

  • Go laetša gore ba ba mo dirilego tšeo ke baithuti, gomme ga ba a phetha modiro wa bona

   It is clear that whoever did this to her, are students and that they did not finish their work

E thekgwa ke Oxford