Adjective

 1. Mehlala

  • Selo se bohlokwa mo košeng ke mošito le lentšu le bosana leo le opelago

   In this song, the rhythm and the beautiful voice that sings are important

 2. Mehlala

  • Ka mathokong a tsela go be go le matšoba a mebala yohle gomme monkgo wo bosana wa ona o kwagala ka maatla phefšaneng ye e bego e foka ka bosesane

   At the side of the road were colourful flowers, and their strong, pleasant smell could be smelled on the breeze that was blowing lightly

 3. Mehlala

  • O be a apeile dijo tše bosana maabane

   She cooked very nice food yesterday

E thekgwa ke Oxford