Cracked 20ground

Ditemošo tša godimo tša go šomiša maekiši


Sa mathomo gore o kgone go šomiša leekiši gabotse, o swanetše go tseba tlhalošo ya lona. Selo se sengwe le se sengwe se kwešišwa gabotse ge go tsebja gore se hlaloša eng. Ka bokopana, leekiši ke lentšu leo le bolelago kudu ka lediri. Seo se ra gore le bapiša lediri. Ge motho a bona selo se direga, goba a bona ka moo se bopilwego ka gona goba ka moo se kwagalago ka gona, ka gona maikutlo a a motho a hlathwa ke leekiši.


Leekiši le ka bolela seemo sa selo goba mokgwa woo selo se diragalago ka gona, go swana le:

    Basadi ba ba khwaere ba feditše dijo ta!
    Morutiši o rile ge a tsena ka phapošing barutwana ba homola ba re tuu!
    Letšatši le be le fiša tšhirr!
    Morula wo o bose o re tswee!


Go na le maekiši a mangwe ao a hlalošwago go swana le mahlaodi ka ge a bolela ka mebala, go swana le ge o re:

    Bana ba tlile ba re sehlee!
    Ke selemo naga e a kgahliša e re tale!
    O be a tletše madi a re hwibii!
    Pitša ya gagwe e be e fifetše e re swii!


Maekiši a mangwe a swantšha modumo wo o itšego le go šišinyega, go swana le ge motho a re:

    Mokgadi o wetše fase a re tšapa!
    Leoto la Lesiba le robegile la re pšhotlo!
    Koloi e rile ge e ewa Malesela le Lesiba ba re fase phata!
    Mapula o lahletše leswika ka meetseng la re tlompša!


Ka lehlakoreng le lengwe maekiši a mangwe a swana le lehlathi ka gore a bolela se sengwe ka lediri, go swana le:

    Letšatši le fiša fišifiši!
    Hempe ya gagwe e a taga e re twaa!
    Naga e omile omiomi!


Tsela yeo maikiši a ka šomišwago ka gona


Maikiši a ka hlaloša tiragalo ye e itšego go swana le ge go thwe:

    A re emeledi a tšwa.
    Ke ile ge ke re gadi ka bona phuti e tshela tsela.


Maekiši a mangwe a theile diema, go swana le:

    Tšhwene ge e re hoo, e tshepile lewa.
    A bo re hwaa mahlo re bo tšhetše.


Maekiši a swantšha monkgo le go kwagala ga selo:

    Nama ye e bodile e re fong!
    Ntlwana ya boithomelo e a nkga e re fong!


Maikiši a ka hlaloša modumo, go swana le:

    Leswika le wetše ka meetseng la re tlompša!
    Ke remile kgomo ka selepe ya re pirikitli!


Maekiši a mokgwa a ka araba potšišo ya bjang

    Meetse a tonya tonyitonyi!
    Ntlo ya koko ya mabjang e swele lorelore!


Go ka rungwa ka go re mo polelong ya Sesotho sa Leboa ga se gantši mantšu a felela ka ditumanoši tše pedi goba tše tharo tša go swana, eupša  maekiši  wona a kgona go felela ka ditumanoši  tša go swana le ‘Letšatši le be le fiša tšhirr!’  le 'Mootlwa wa ntlhaba wa re tsirr!’ Go ka lebelelwa gape mohlala wo ‘Roko ya Pebetse e kgeigile ya tlerr!’>>Bala dikeletšo tše dingwe ka go ngwala, popopolelo, le tirišo go tšwa go Dipukuntšu tše Phelago tša Oxford>>See more from Explore