Banner cropped

Diema tša Sesotho sa Leboa

Iteke tlhaologanyo ka diema tša Sesotho sa Leboa:


Tsenya diphoofolo tše ka go pukuntšu ye phelago fa >>


Seema sa gago sa mmamoratwa ke sefe? Naa ke sa moswananoši mo go Sesotho sa Leboa? Re tsebiše!
Dikgopolo le tshedimošo ye nngwe ye e lego ka go dingwalweng tša poloko ya OxfordWords le ditshwayotshwayo ga di nape di bontšha dikgopolo le maemo a Oxford University Press.

E thekgwa ke Oxford