Tseba ka mo go oketšegilego ka mediro ya rena: Mna. Victor Mojela

Read this in English >>


Mabapi le Mna. Victor Mojela
Mna. Victor Mojela o bolela Seroka, e lego mmoto o mongwe wa Sesotho sa Leboa. Ke Mookamedi yo Mogolo le Molaodi yo Mogolo wa Sesotho sa Leboa Dictionary Unit, Yunibesithing ya Limpopo, le gona ke mopresidente wa Afrilex, e lego African Association for Lexicography.

Mna. Mojela ga se feela motšweletši wa dipukuntšu, eupša gape ke mookamedi wa barutwana ba MA le PhD Yunibesithing ya Pretoria le Limpopo, le gona ke Mohlahlobi wa Meleko ya barutwana ba MA le PhD Yunibesithing ya Venda, Pretoria le UJ.

Mna. Victor Mojela ke yo mongwe wa Dingkgwete tša Oxford Living Dictionary ya Sesotho sa Leboa, gomme phihlelo ya gagwe e thušitše gore lesolo la Oxford Global Languages le atlege. 

Re mo kgopetše gore a re botše dipono tša gagwe ka lesolo la Oxford Global Languages:


Kamoo OGL e lego bohlokwa ka gona go Sesotho sa Leboa
Sa pele, taba ya gore Leleme la Sesotho sa Leboa le bile gare ga maleme a 100 a kgethilwego go tšwa lefaseng ka bophara e bontšha gore go na le dilo tše dintši tše dibotse tšeo baboledi ba leleme le ba ka di letelago.

Lenaneo la OGL le ka se dire feela gore ka ngwaga kgolo e tlago le tume le go dirišwa kudu ka tsela yeo le bego le ka se tsebalege ka yona, eupša lenaneo le le tla dira gore baboledi ba leleme le ba tšeelwe godimo lefaseng ka moka e le baboledi ba leleme le phagamego leo le ka dirišwago dilong tše dintši tša bophelo, tše bjalo ka thuto. 
 
Lesolo le le hola Sesotho sa Leboa bjang?
Ka go kopantšha le go tswalanya dikarolo ka moka tša meboto lefaseng ka bophara, leleme la Sesotho sa Leboa le tla ba gare ga maleme a tumilego lefaseng ka bophara.  

Lenaneo le le tla thuša gore banyakišiši le mekgatlo lefaseng ka bophara ba hwetše tsebišo le ge e le efe ka leleme la Sesotho sa Leboa. 

Go sa šetšwe gore o ka ba o le Yuropa, Asia, Amerika goba Australia, o ka kgona go diriša Sesotho sa Leboa.  
 
Le gona, lesolo la OGL le tla thuša go fediša kgethollo yeo e lego gona gare ga meboto. Selo seo e tlago go ba sa go kgahlišago le sa moswananoši ka Sesotho sa Leboa ke gore OGL e ka se diriše feela polelo yeo e dirišwago ka dipukung, eupša gape e tla akaretša le meboto e fapafapanego ya leleme le.

Kgethollo ya meboto ke bothata bjo bogolo bja polelo ya Sesotho sa Leboa lehono, i.e. ka mohlala kgethollo ye e dira gore meboto e mengwe e leke go gatelela e mengwe le go laola leleme le gore meboto e mengwe e hwelele, kudukudu go lebeletšwe meboto yeo e sa kago ya ngwalwa ka dipukung ke Baromiwa – e lego bangwadi ba mathomo ba maleme a Afrika.
 
Baboledi ba meboto yeo e ngwadilwego ka dipukung le yeo e dirišwago kudu ga ba nyake gore mebolelo ya meboto e mengwe e dirišwe ka ge ba lebelela meboto yeo e le ya tlasana, ya batho ba sa rutegago le ge e bolelwa ke batho ba bantši go leleme la Sesotho sa Leboa. 

Ka baka leo, baboledi ba meboto yeo go thwego ‘ke meboto ya therešo’ ka dinako tše dingwe ba hloka bafetoledi gore ba kwešiše seo batho bao ba bolelago meboto e mengwe ba lekago go se hlalosa.

Ka gona, ka go diriša maleme a ka moka, OGL e tla ba e godiša leleme la Sesotho sa Leboa ka mo go feletšego, e sa šie selo, gaešita le karolo e nyenyane ya leleme la Sesotho sa Leboa.See more from Explore