Elephants banner1

Diphoofolo tša Afrika Borwa

Diphoofolo tša Afrika Borwa tše 20 tšeo o bego o sa tsebe go di pharologanya ka Sesotho sa LeboaTsenya diphoofolo tše ka go pukuntšu ye phelago fa >>Dikgopolo le tshedimošo ye nngwe ye e lego ka go dingwalweng tša poloko ya OxfordWords le ditshwayotshwayo ga di nape di bontšha dikgopolo le maemo a Oxford University Press.

E thekgwa ke Oxford