Sa 20new 20year 20banner1

Happy new year from the living dictionary team!

Sehlopha sa Pukuntšu ye Phelago ya Sesotho sa Leboa se rata go lakaletša bohle gore ba be le sehla sa matšatši a maikhutšo a boipshino le ngwaga wo moswa wa lethabo!


Re leboga dikabelo tša lena ka moka – ka go tsenya mantšu ka pukuntšung, la botšiša dipotšišo lekgotleng – gomme re holofela gore le tla tšwela pele le ipshina ka maitemogelo a lena a go ba karolo ya pukuntšu ye phelago ka 2017.

Sehlopha se tla ba maikhutšong, gomme re tla boa gape ka ngwaga wo moswa.


Go sa le bjalo,  naa o ka rata go tsenya lentšu leo le go akareletšago ngwaga wa 2016?
Re tla kopana le wena ka 2017!See more from Explore