Signup banner

Ingwadiše go Lengwalo la Ditaba


E ba wa mathomo go ithuta ka ga ditiragalo tša go kgethega, popopolelo le dikeletšo tša polelo, mantšu a maswa axtsentšwego, dikgopolo tša lekgotla le tše dingwe tše dintši!


E ba karolo ya setšhaba le go ingwadiša go Sengwalwa sa Ditaba sa Sesotho sa Leboa.


Re romele dintlha tša emeile ya gago mo go northernsothocommunity@oup.com *

*Ka go saena o dumela go amogela ditaba le dikabo tša kgodišo go tšwa go Oxford University Press

Dikgopolo le tshedimošo ye nngwe ye e lego ka go dingwalweng tša poloko ya OxfordWords le ditshwayotshwayo ga di nape di bontšha dikgopolo le maemo a Oxford University Press.

E thekgwa ke Oxford