Iteke tlhaologanyo, tsenela marara a rena a diphedi tša lewatle!


Dikgopolo le tshedimošo ye nngwe ye e lego ka go dingwalweng tša poloko ya OxfordWords le ditshwayotshwayo ga di nape di bontšha dikgopolo le maemo a Oxford University Press.

E thekgwa ke Oxford