Cretaive 20writing

Mathomomayo a bongwadi bja mmapaale


Bangwadi bao ba nago le tlhohleletšo ga ba sware bothata ge ba thoma go ngwala. Ka lehlakoreng le lengwe ba bangwe ba swara bothata ge ba swanela go ngwala, le ge ba tseba seo ba nyakago go ngwala ka sona. Bothata bjo bo gona le go bangwadi bao go tsebegago gore ke kgale ba ngwala.

Mo go tla tšweletšwa dikgopolo tšeo di ka thušago mongwadi gore a thome kae ge a ngwala. 


Lefelo

Go ngwala go nyaka monagano wo o fodilego gore mongwadi a kgone go tšweletša dikgopolo tše dikaone. Ka moo gore monagano o fole, mongwadi o swanetše go ba lefelong la maleba. Mongwadi o swanetše go iketla lefelong leo. A kgethe lefelo leo le se nago le lešata leo a ka dulago go lona. Ge a le lefelong leo a iketlilego, go ka tšwelela dikgopolo tše dintši tšeo a ka di hlagišago.


Jenale

Gantši mongwadi o tlelwa ke dikgopolo nako le nako. Go bohlokwa gore mongwadi a dule a na le jenale mo go yena gore a kgone go ngwala dikgopolo ge di etla. Gape mongwadi o ngwala dilo tšeo a di bonago, tšeo di ka mo thušago go aga sengwalo sa gagwe. Dikgopolo di tšwelela ge mongwadi a dutše goba a sepela, goba a khuditše a itheeleditše. Ka gona go bohlokwa gore mongwadi a dule a na le jenale mo go yena gore seo a se gopolago ka nako yeo a se ngwale a se ke a se lebala. Dikgopolo tše ka moka tše mongwadi a di ngwalago di tla mo thuša ge a thoma go ngwala.


Iphe nako

Bangwadi ba bantši ba na le dikgopolo tšeo ba ratago go ngwala ka tšona, eupša ga ba na nako ya go ngwala ka tšona. Go bohlokwa gore mongwadi a iphe nako mo gare ga mešomo ya gagwe gore a kgone go dula le go tšweletša dikgopolo tšeo a nago le tšona. Ge mongwadi a hweditše nako yeo o swanetše go ngwala dikgopolo tša go tia.


Go ngwala ka go lokologa 

Go dula lefelong leo mongwadi a le ratago go ka mo tlišetša dikgopolo tše dibotse. Go bohlokwa gore ge a le lefelong leo a le ratago a thome go ngwala. Mongwadi o swanetše go ngwala se sengwe le se sengwe seo se tlago monaganong wa gagwe ka go lokologa. Se se tla dira gore a thome go ngwala seo a ratago go se ngwala.


Dihlopha tša bangwadi

Bangwadi ba bangwe ba swara bothata ge ba swanetše go thoma go ngwala. Ka moo go bohlokwa gore mongwadi a hlakane le bangwadi ba bangwe bao ba nago le bothata bja go swana le bja gagwe. Dihlopha tša bangwadi di swara ditlhahlo le dikopano moo ba dirago mešongwana yeo e ba gapeletšago go ngwala se sengwe. 


Mešongwana

Mongwadi yo mongwe le yo mongwe a ka itirela mešongwana ya gagwe, gore a kgone go thoma go ngwala. Mešongwana e ka ama se sengwe le se sengwe go swana le baanegwa, tikologo, bjalobjalo. Se bohlokwa ka mešongwana ye ke gore e hlohleletša mongwadi go hlama diteng tšeo a ka šomago ka tšona, a di rulaganya gomme tša bopa selo se segolo. >>Bala dikeletšo tše dingwe ka go ngwala, popopolelo, le tirišo go tšwa go Dipukuntšu tše Phelago tša Oxford>>See more from Explore