African%20tree banner1

Naa o tseba mehlare ya setlogo ya Limpopo? Iteke fa!


Naa o ka rata go tsenya maina a mehlare ye le a mangwe ka go pukuntšu ye phelago? Dira seo fa!Dikgopolo le tshedimošo ye nngwe ye e lego ka go dingwalweng tša poloko ya OxfordWords le ditshwayotshwayo ga di nape di bontšha dikgopolo le maemo a Oxford University Press.

E thekgwa ke Oxford