Edited2

Naa o ka ngwala bjang sengwalwa sa gago ka leleme la Sesotho sa Leboa


Sengwalwa sa gago se bolela ka eng?

Go bohlokwa go tseba maikemišetšo a sengwalwa. O swanetše go tseba gore sengwalwa sa gago se bolela ka eng. Ge o tseba gore o tlo ngwala ka eng, go ba bonolo gore o kgone go ngwala ditaba tša maleba gabotse.  Ge o tseba seo o ngwalago ka sona, o ba le dikakanyo tše ntši. Ka mokgwa wo, o ba le ponelopele ya mošomo wa gago.


Lebaka la go ngwala sengwalwa se ke eng?

O swanetše go tseba lebaka la go go hlohleletša go ngwala sengwalwa seo. Ge o nyaka gore sengwalwa  sa gago se be le maatlakgogedi gomme se bonale se le bohlokwa, o swanetše go tseba lebaka la go ngwala sengwalwa seo gore o be le dikakanyo tše ntši. O kgona le go ngwala sengwalwa sa gago ka bokgwari gobane o nale lebaka le phišegelo ya seo o ratago go abelana le babadi.


Molaetša wa sengwalwa

Molaetša wa sengwalwa o swanetše go kwala le go kwešišega gobane ge molaetša o sa kwešišegi go swana le ge o se wa ka wa ngwala sengwalwa seo. Kgwekgwe ya taba ya gago e swanetše go kwagala gabotse e be pepeneneng. Molaetša wa sengwalwa sa gago o swanetše gore o bontšhe ditaba tše bohlokwa gore ge mmadi a bala a kgone go kwa gore o bolela ka eng.


Ke bo mang babadi ba sengwalwa sa gago

O swanetše go tseba gore sengwalwa sa gago se lebantšhitšwe go batho ba mohuta mang, ke ba mengwaga e me kae. Ge o tseba babadi ba gago go ba bonolo gore o beakantšhe ditaba tša gago gabotse. Go swanetše go ba le seo se hlakantšhago mongwadi le babadi ba gagwe. Se se dira gore ditaba di kwagale gabotse le go kwešišwa ke mmadi.


Ke eng seo o nyakago go se fihlelela ka sengwalwa se?

O swanetše go ba le nepo ya seo o nyakago go se fihlelela ka sengwalwa sa gago. Ge o tseba seo, go pepeneneg gore sengwalwa sa gago se tlile go kwagala le go kwešišega ke mmadi o mongwe le o mongwe o a balago sengwalwa seo. Ge o fetša go ngwala sengwalwa sa gago, o swanetše go bona gore o fihleletše seo o bego o nyaka go se fihlelela.


Sengwalwa sa maleba

Sengwalwa sa gago se swanetše go ba sa maleba e bile se kwagale gore se lebile kae. Sengwalwa sa gago se swanetše gore ge mmadi a se bala a kgone go bona gore ke sa maleba, sa mmakgonthe e bile se kwagala gabotse le go kgahliša. Se swanetše go goka mahlo le mogopolo wa mmadi gore a be le kgahlego ya go tšwela pele go bala sengwalwa seo. Se se dira gore mmadi a se fele pelo gore o fetša neng go bala sengwalwa seo ka ge a tla be a ipshina ka sona.>>Bala dikeletšo tše dingwe ka go ngwala, popopolelo, le tirišo go tšwa go Dipukuntšu tše Phelago tša Oxford>>See more from Explore