Openhousedictionary header

Nlto ye buletšwego bohle go aga pukuntšu ye phelago ya Sesotho sa Leboa

Naa o ile wa  kwa ka ga “ntlo ye bulwetšwego bohle go aga pukuntšu”? 

Ka nako ya sehla sa maikhutšo re bile le tiragalo ya moswananoši ya go tsenya mantšu ka go pukuntšu ye phelago ya Sesotho sa Leboa ya Oxford ka legaeng la ka Limpopo, Seshego. Ke memile batho ba go fapana ka mengwaga go tla go itemogela mokgwa wo wa ditšithale wa go tsenya mareo ka pukuntšung. Maikemišetšo a ka e be e le go ba le dikemedi go tšwa go mebolelwana ya go fapana ka Limpopo. Ka ge nako e be e nkeme ka phefong, ke kgonne go ba le Bapedi fela.

Ke hlalošitše tšohle ka ga maitekelo a OGL a go hlabolla maleme ao a sa emelwago gabotse lefaseng la ditšithale gomme ka mahlatse, re kgethilwe go ba karolo ya seo. O ka bala go ya pele ka seo fa: Mabapi le

Sa bobedi ke ba laeditše a mangwe a maleatlala ao re a dirišago ge re fetolela go swana le tirišo ya maadingwa, mainagokwa, dikafoko, neolotšisime, onomatopia, bj.bj. Mohlala, ge o adima go tšwa lelemeng le lengwe,o swanela ke go latela melawana ya popegopolelo ya leleme la geno bjalo ka ‘digital’ e ba ‘ditšithale’ ka ge leleme la rena le wela legorong la ‘CVCV’ (Tumammogo,Tumanoši). 

O ka tsenela lekgotla la poledišano la rena la Sesotho sa Leboa go ithuta go feta fa:

Lekgotla la Dipukuntšu tša Oxford tša Sesotho sa Leboa 

Gabotsebotse, re be re swere webinara ya oflaene. Go tsenela webinara o swanelwa ke go ba le sellathekeng/khomphutha/thapolete gomme wa bula akhaonte ka go Ingwadiša mo. Ke ile ka swanelwa ke go ba le sedirišwa sa WIFI ka ge phihlelelo ya ithanete e sa le tlhotlo e kgolo go ba bantši. Sa bohlokwa kudu ke gore o be le aterese ya emeile gomme ka morago o latele ditaelo tša boingwadišo. Seo e be e le tlhotlo ye kgolo go batšeakarolo efela ka mahlatse, magareng ga rena re be re na le yo a bego a na le tsebo ya theknolotši ya go amana le seo e lego, Kgabo. Re tloga re go leboga kudu ka boikgafo bja gago. Mo go webinara, re go laetša seswantšho sa go swana le se:

Ka morago wa swanelwa ke go se lebelela gomme wa akanya gore ke mantšu afe ao o ka topago fao gomme wa bula pukuntšu ye phelago ya Sesotho sa Leboa weposaeteng wa kgotla  Tsenya lentšu.

O tla thoma go itemogela bokgoni bjo o nago le bjona le go šiela meloko yeo e sa tlago ka lehumo la polelo ya segageno. 


Fa ke ditshwayotshwayo tša batšeakarolo ba bangwe ka ga tiragalo ye: 


Masape: Ke kgalenyana ke phasitše marematlou efela tiragalo ye e nkgopoditše ka nako yela ke bego ke sa le sekolong. Ke ithutile tše dintši ka ga bokgabo bja bofetoledi le go ipshina ka go tsenya mantšu ka pukuntšung efela go be go se bonolo. Re be re tladitše lešata ka ntlong ge re ngangišana ka nepagalo ya mareo ao le ka mo re ka a fetolelago Seisemaneng. E be e le motsotso wa lethabo le kgotsofalo. Ke leboga kudu ge le mphile monyetla wo wa go ithuta se sengwe se seswa bophelong bja ka. 

Danny: Ke sa tšwa go phetha lengwalo la ka la marematlou ngwagola. Pukuntšu ye nkabe e nthušitše kudu go matlafatša tsebo ya ka ya Seisemane le Sepedi le go hwetša ditlhalošo tša mantšu ao a bego a nthatafalela. Ke ile ka thaba kudu ge ke bona leina la ka le tšwelela lenaneong la baabi. Re ipshinne kudu ka tiragalo ye ka ge re be re ithuta mokgwa wo o moswa wa go tsenya mantšu ka mokgwa wa ditšithale. Ke tloga ke leboga kudu ka maitemogelo ao le mphilego ona. Ke tla tšwela pele go ba moabi le ge phihlelelo ya inthanete e sa le tlhotlo go nna. 

Sara: Ke morutišigadi sekolong seo se phagamego. Tiragalo ye e nkgahlile kudu le go mpula mahlo gore nka abelana se le baithuti ba ka ba marematlou. Polelo ya rena ka nnete e tšwela pele, ka fao pukuntšu ye e ka thuša baithuti ba rena ka go ba ruta le go diriša dipolelo tšeo tše pedi sammaletee. Ga go bonolo go hlama mantšu efela seo se go neela kgotsofalo ya gore o direla setšhaba se sengwe seo se tla ba holago go ya go ile. Ke leboga maitekelo a lena gape ke duma ge le ka tla go etela sekolo sa rena go abelana ka tshedimošo ye.

Mosebjadi: Ke šoma posong gomme ke ikwele o kare ke boetše ka phapošiborutelong gape. Ke be ke se na le emeile efela Kgabo a nthuša go e bula. Bontši bja rena ga re a hlwa re eba le tsebo ya go phatlalala ka tše tša theknolotši efela ka morago ga go hlalošetšwa gore ke dire eng, ke ikhweditše ke ipshina kudu ka go tsenya mantšu ka pukuntšung. Ga ke tsebe gore ke tla kgona go dira se ke nnoši efela ke tla ikgokaganya le Matlakala gore a ntlhahle gape. Ke rata go ba moabi wa mantšu le nna.

Kgabi: Ke šoma moepong gomme ge ke bona se sengwe sa diswantšho tše ba re laeditšego tšona sa nkgopotša mošomong wa ka. Go na le dilo tše dingwe mo bophelong tšeo re sa di hlokomelego, gomme ge re sa di šetše di tla timelela. Ke lebiša se go leswika leo re le epago leo le bitšwago ‘quartz’ gomme re no tšwela pele go le bitša bjalo kua mošomong mola ka segagešo e le legakabje. Tsebo ya dilo tša mohuta wo e ka timelela ge re sa e ngwale fase. Ke leboga monyetla wo le mphilego ona wa go ba karolo ya tiragalo ye, hle tšwelang pele ka mošomo wo o mobotse.

Le wena o ka ba karolo ya se ka go re mema setšhabeng sa geno ka aterese ya emeile ye latelago: NSothoCommunity@oup.com.

Ke a leboga 

Matlakala Kganyago
See more from Explore