Dating22

O ka ngwala bjang boitsebišo bja tša tswalano inthaneteng?


Bapatša tswalwano ya gago

Mokgwa wo o bapatšago boitsebišo bja gago bja tswalano ke wona o dirago gore batho ba bantši ba rate go gwerana le wena. Ge o bapaditše gabotse boitemogelo bja gago bo tla ba bjo bo botse le bja go thabiša kudu. Eupša ge o paletšwe go bapatša gabotse, o ka se hwetše bagwera le barati ba o ba lebeletšego gore ba o batamele.


Hlama leina la go goga šedi 

Leina la gago le swanetše gore le kwagale botse gomme le goge šedi. Le swanetše gore le bolele ka wena e bile le be la moswananošiO swanetše go efoga maina a go swana le a:

  • Botlaela123,
  • Kolobe5,
  • Sephelakadingwe173 bjalo bjalo.

Leka go bontšha dilo tše o ratago go di dira, le tše o lebeletšego gore o di bone, goba dikarolo tše o kgathang tema go tšona.


Kgweša seswantšho sa go tšeabotse

Selo sa mathomo se batho ba se bonago go porofaele ke seswantšho sa gago. Boitsebišo bja tša tswalano tšeo di bontšhago diswantšho ke tšona di hwetšago diphetolo tše dintši go feta tšeo di hlokago diswantšho. Seswantšho sa gago se swanetše go bontšha bowena. Se swanetše go bontšha wena ka mokgwa wo o lebegago ka gona lehono. O swanetše go leka ka gohle gore o myemyele go laetša gore o motho wa lethabo.


Hlogo ya ditaba

O swanetše go ngwala hlogo ya taba ye botse, yeo e tanyago mahlo a batho. Ye ke yengwe ya bobedi ya tše bohlokwa go tšwa go papatšo ya seswantšho sa gago. Se se dira gore batho ba be le mafolofolo a go bala tswalano yeo o e bapaditšego ka moka ga yona. Hlogotaba ya gago e swanetše gore e kwagale e bile e hlaloše bonnyane ka wena, eupša o seke wa bontšha dilo tše dintši ka wena. 


Gatelela dilo tše bohlokwa 

O swanetše go gatelela dilo tše di bontšhago bowena. Ke eng seo se go dirago moswananoši? O seke wa tšhoga go bontšha dilo tše o di ratago le ge di bonala di sa kgahliše go batho ba bangwe goba di sa tuma kudu. O ka bontšha dilo tša go swana le tše di latelago:

  • Morati wa mmino wa setšo
  • Ke rata dimpša e bile ke na le tše tharo
  • Ke nale dikoloi tša mabaibai tše nne
  • Seopedi se hlwahlwa
  • Ke na le go sepela ka mošomo ke eya mošolamawatle. O swanetše go bontšha lenaneo la tše o ka se phelego ntle le tšona

Tše ke dilo tšeo o ka se phelego ntle le tšona. Tše e ka ba dilo tše o nago le kgahlego go tšona. O swanetše go bontšha dikgahlego tšeo o ka ratago go abelana le motho wa gago yo o tla mo hwetšago,o laetše le ditoro tšeo o tshepago gore wena le motho wa gago le tla abelana tšona.Ge o bontšhitše dilo tša mohuta wo, di tla thuša batho bao ba nyakago go thoma tswalano le wena go tseba gore ba ka hutša eng go wena le ka gare ga tswalano ya lena. 


Rulaganya le go hlokola

Ge o feditše go bopa tswalano ya gago ya tswalano, o swanetše go rulaganya gomme o hlokole tšeo o bonago di se mohola kudu. Lokiša diphošo tšeo o ka bego o di dirile. O ka oketša ka tše dingwe goba wa ntšha tše dingwe tšeo o bonago di se bohlokwa. >>Bala dikeletšo tše dingwe ka go ngwala, popopolelo, le tirišo go tšwa go Dipukuntšu tše Phelago tša Oxford>>


See more from Explore