Editing 20isizulu

O ka rulaganya bjang taodišo ya gago ya Sesotho sa Leboa


Taodišo ke sengwalwa se bohlokwa seo se romelago molaetša wo o itšego go mmadi,  ka gona go bohlokwa gore ka morago ga go ngwala taodišo, mongwadi a iphe sebaka sa go rulaganya taodišo ya gagwe. Ka go dira bjalo mongwadi o hlokola dilo tšeo di ka šilafatšago taodišo ya gagwe gomme tša e hlokiša maatlakgogedi. Taodišo ye e hlokotšwego e dira gore mmadi a dume go bala go tšwela pele, gape e fihliša molaetša wa go kwešišega go mmadi. Taodišo yeo e rulagantšwego gabotse e dira gore mmadi a ipshine ka yona.

Go na le dilo tše mmalwa tšeo mongwadi a swanetšego go di ela tlhoko ge a rulaganya taodišo ya gagwe go swana le popopolelo, mopeleto le tšhomišo ya mantšu.


Popopolelo

Popopolelo ke sebetša se segolo mo sengwalong  se sengwe le se sengwe. Mo taodišong tšhomišo ya popopolelo ke motheo wa seo mongwadi a nyakago go ngwala ka sona. Mongwadi o swanetše go šomiša popopolelo ya maleba  gore a kgone go tšweletša seo a ratago go se fihliša go mmadi ka tshwanelo. Go bohlokwa gore ge mongwadi a fetša go ngwala taodišo a lekole ge e le gore o šomišitše popopolelo gabotse. Taodišo ye e nago le popopolelo yeo e fošagetšego e ka se goge šedi ya mmadi. Mmadi a ka se kganyoge go e bala go ya pele ka gona e ka se be le mohola.


Mopeleto

Mopeleto o bohlokwa kudu mo taodišong. Mopeleto wo o fošagetšego o dira gore lentšu le lahlegelwe ke tlhalošo ya lona ya nnete. Seo se ra gore taodišo yeo e nago le mopeleto wo o fošagetšego e ka romela molaetša wo o fošagetšego go mmadi goba mmadi a se kwešiše seo mongwadi a nyakago  go se tšweletša. Polelo ye e hlwekilego ya Sesotho sa Leboa ya mopeleto wo o nepagetšego e dira gore mmadi a ipshine ka go bala taodišo, gape molaetša o fihle gabotse go yena.

 

Tšhomišo ya polelo

Tšhomišo ye botse ya polelo e bohlokwa kudu mo go ngwaleng taodišo ya go goga šedi ya mmadi. Taodišo ye e ngwadilwego ka polelo yeo e beakantšwego gabotse e dira gore mmadi a nyake go bala go tšwela pele. Go bohlokwa gore nako le nako ge mongwadi a fetša go ngwala taodišo a e rulaganye  go bona ge a šomišitše polelo ya maleba. Ge polelo e šomišitšwe gabotse le molaetša o tla fihlela mmadi gabotse. Ga go thuše selo go ngwala ka polelo yeo e sa hlwekago ka ge se se ka gakantšha mmadi a feleletša a sa kwešiše gore mongwadi o bolela ka eng. Seo e tla ba go senya nako ya mongwadi le ya mmadi ka ge taodišo yeo e ka se ba tšwele mohola.

Thulaganyo ya taodišo e bohlokwa kudu, ka ge e efa mongwadi sebaka sa go kgona go bona diphošo tšeo a di dirilego ge a ngwala taodišo ya gagwe gomme a di lokiše. Taodišo ye e hlwekilego e romela molaetša wo o kwagalago go mmadi. Dintlha tše di boletšwego ka godimo di tla thuša mongwadi go rulaganya taodišo ya gagwe.>>Bala dikeletšo tše dingwe ka go ngwala, popopolelo, le tirišo go tšwa go Dipukuntšu tše Phelago tša Oxford>>See more from Explore