2016 banner

Letšatši la ngwaga o moswa

Mengwageng yela ya kua morago, kudu kua dinagamagaeng, batho ba be ba ipshina kudu ka letšatši le. Bošegogare bja letšatši la pele ga la ngwaga o moswa, sehlopha sa batho ba bagolo le bannyane se be se kopanela lefelong le itšego. Banna ba tla ba apere dikhiba tša basadi mola basadi bona ba apare diobarolo tša banna. Diaparo tšeo gantši ga se tša go tšhepha efela e ba tša mankgeretla le mengatse ya gona. Ba thoma ka go opela gomme ba tsena lapa ka lapa le motse ka motsana ba bina. Mong wa lapa o tla ba leboga ka se sengwe, mohl.  bjala, dinotšididi, dikuku, malekere goba ka tšhelete. Ba tla eta ba kgoboketša dimpho tšeo go fihlela bo esa goba mosegaree. Mola ba ikgotsofaditše gore ba etetše malapa ka moka, ba tla kgobokana lebenkelng la motse gomme ba ala dimpho tšeo ba di hweditšego. Ka tšhelete yeo ba e hweditšego diketelong tša bona, ba tla reka marotho, dinotšididi, malekere, bj.bj. Seo se thabišago ke gore le ba go itlhakela ba kgona go ba le seo ba ka se išago maleng ka letšatši leo. Bomahlalela le bona ba holega kudu ka gobane ba tla hwetša bjala bja mphiwafela.

Matšatši a lehono dilo di fetogile. Malapa ga a sa abelana, ka fao ba go itlhokela ba ba mathateng. Ke ka fao re bonago dikereke di raloka karolo ye kgolo go fepa malapa a bahloki. Go kgopelwa maloko a kereke go tla le sengwe le sengwe sa ka lapeng kudu dikrosari goba ba neelane ka tšhelete. Malapa ao a tla hlaolwa gomme ka letšatši la ngwaga wo moswa ge tirelo e fedile, maloko ao a kgethilwego a tla tšama a tsena ka malapeng ao gomme ba ba neela dimpho tšeo tša lerato.

**********

We’ll be back in the new year.See more from Explore