Translation of black economic empowerment in Northern Sotho

black economic empowerment

(BEE)

noun

Economics

  • 1

    matlafatšo ya ekonomi ya bathobaso
    ‘Through black economic empowerment programmes, many people have been given a chance to enter into the world of business’ Ka mananeo a matlafatšo ya ekonomi ya bathobaso, batho ba bantši ba filwe sebaka sa go tsena lefaseng la kgwebo
    • helping black people to find jobs, develop their own businesses and become powerful in industry, in order to redress imbalances under apartheid
    • go thuša batho ba baso go hwetša mešomo, go hlama dikgwebo tša bona le go ba le maatla mo diintastering, gore ba kgone go lokiša go se lekalekane go go hlotšwego ke kgethologanyo