Translation of critical outcome in Northern Sotho

critical outcome

nepo ye bohlokwa

noun

Curriculum

  • 1

    nepo ye bohlokwa
    ‘One of the critical outcomes in our curriculum deals with how learners should collect, analyze, organize and critically evaluate information’ Ye nngwe ya dinepo tše bohlokwa ka gare ga kharikhulamo ya rena e šoma ka ga mokgwa wo moithuti a swanetšego go kgobokanya, go fetleka, go beakanya le go dira tekanyetšo ye e tseneletšego ya tshedimošo
    • one of a set of essential general skills that every learner should acquire