Verb

  1. Examples

    • I lodged with some friends while I was at college

      Ke be ke hira bodulo ga bagwera ge ke be ke le kholetšheng

Powered by Oxford