Translation of most in Northern Sotho

most

bontši

adverb

 • 1

  bontši
  bogolo
  ‘We all helped, but Lebogang did the most work’ Ka moka re thušitše, eupša bontši bja modiro bo dirilwe ke Lebogang
  ‘I saw most of the show, but I missed the beginning’ Ke bone bogolo bja pontšho, eupša ke hlaetšwe ke mathomo a yona

adjective

 • 1

  go fetiša
  ka go fetišiša
  ‘This is the most beautiful flower in the garden’ Le ke letšoba le lebotse go fetiša ka serapaneng
  ‘Which Harry Potter book did you enjoy the most?’ Ke puku efe ya Harry Potter ye o ipshinnego ka yona ka go fetišiša?