Translation of visual aid in Northern Sotho

visual aid

thušathutišo ya pono

  • 1

    thušathutišo ya pono
    ‘The speaker used visual aids like posters and pictures to show what he was talking about’ Seboledi se be se šomiša dithušathutišo tša pono tše bjalo ka diphoustara le diswantšho go laetša seo a bolelago ka sona