Noun (plural welcomes)

  1. Examples

    • Taamane was given a warm welcome at her friend's home

      Taamane o be a filwe kamogelo ye botse ka gabo mogwera wa gagwe

Powered by Oxford